Virtueller sex chart

Dass die staatliche Rente allein für die Aufrechterhaltung des Lebensstandards im Alter in den meisten Fällen nicht ausreichen wird, dürfte inzwischen kaum jemand als eine Neuigkeit betrachten.

Dementsprechend versucht der Staat, mit teuren Subventionsmodellen die Bürger zu einer verstärkten eigenverantwortlichen Altersvorsorge zu animieren.

črk in num.znakov operator blizine - proximity operator - - operator bližine konjukcija - conjuction - - konjukcija poravnanje - justification - - poravnava - denial of service attac - - ohromitev strežnika SDH - SDH-synchronous digital hiearchy - - SDH - active partition - - dejavni razdelek spremnost - readiness - - pripravljenost nadogradnja - uppgrade - - nadgradnja-posodabljanje raspodjela - distribution - - porazdelitev vremenski signal - timing signal - - signal učasenja - work book - - delovni zvezek napajanje - power supply - - napajanje RAM - RAM - - RAM-bralno pisalni pomnilnik glavna stanica - main floor - - glavna postaja način napajanja - power mode - - način napajanja prekovremeno - overtime - - nadure petlja - loop - - zanka nadzorni mehanizam - watchdog - - stražni mehanizem prekoračenje - overflow - - prekoračitev povratna veza - feedback - Rückkopplung - povratna zveza obnova - restore - - obnovitev ulazno-izlazni ključ - input-output key - - vhodni -izhodni ključ predotvaranje - pre-opening - - predodpiranje autostart - bootstrop - - samozagon - installer - - nameščevalnik upravljačka ploča - navigation panel - - krmilna plošča dodatek - attachment - - pripona datoteka uređaja - device file - - datoteka naprave kutija - box - - omarica greška napajanja - suplay fail - - napaka napajanja - service provider - - ponudnik storitev - encoder - - kodirnik poboljšan - enhanced - - izboljšan poboljšan - enhanced - - izboljšan obnova - overhaul - - obnovitev dugoročni zadatak - long term task - - dolgoročna naloga dostupnost - accessibility - - dostopnost nalog - order - - ukaz - safety gear - - lovilna naprava sprat - floor - - etaža izolacija - insulation - - izolacija rasvjeta - lightning - - razsvetljava nužni izlaz - emergency - - zasilni prag - sill - Schwelle - prag zatvarajuća opruga - closing spring - - zaporna vzmet sklopka - clutch - Kupplung , f - sklopka kuplung - clutch - Kupplung,f - sklopka - - - kategorija 5 - category 5 - - kategorija 5 kontrolna lista - check list - - kontrolni seznam buka - nois - - hrup uptstvo za upotrebu - - bedienungsanleitung - navodilo za uporabo zidno učvrščenje - - wandbefestigung - pritrditev na steno - - - priključak - - anschluss - priključek produžni kabel na samonavijajući - - kabelaufroller - kabelski samonavijalni podaljšek upotreba - - gebrauch - uporaba važno - - wichtig - pomembno habanje ,abrazija - abrasion tester - Abrieb m - obraba ,abrazija ,brušenje abrazijsku tester - abrasion tester - Abriebprüfgerät, m - abrazijski preiskuševalnik abrazijsko habanje - abrasive wear - abrasiver Verschleiss , m - abrazijska obraba habanje zbog trenja - - Schleifverschleiss ,m - obraba zaradi trenja sistem protiv blokiranja točkova - ABS braking device - Antiblokiersystem , n - sistem proti blokiranju koles ABS sistem - ABS - ABS , n - zavorni sistem ABS;elektronski sistem krmiljenega zdrsa koles referentna koordinata - bsolute coordinates - Bezugsmass , n - referenčna koordinata - - - područje - range - - območje raspršivač - difuser - - razpršilec tačnost - accuracy - - natančnost kvar - breakdown - Betriebsausfall - okvara mazanje - lubrication - - mazanje greška - fault - - napaka kvar - failure - - okvara razmak - clearance - Abstand - razmik srodna - related - - sorodna zamjena - replacement - - zamenjava zaptivajući vazduh - sealing air - Dichtungsluft, f - tesnilni zrak stanje-uslov - condition - - stanje-pogoj uravnavanje - adjustment - Justierung ,f - naravnavanje,justiranje,mer.instr. m - boriti se napuniti - fill - Füllung, f - napolniti peraje - fin - Finne, f - plavut naći - find - finden - najti prst - finger - Finger, m - prst završiti - finish - - končati privesti kraju - finish - Schluss, m - končati terminalski server - terminal server - - terminalski strežnik cinkovo žuta - zinc yellow - Zink gelb - cinkovo rumena signalno žuta - signal yellow - Signal gelb - signalno rumena tamno narančasta - deep orange - tieforange - temno oranžna saobarćajno ljubičasta - traffic purpur - Verkehrspurpur - prometno vijoličasta svijetlo plava - light blue - licht blau - svetlo modra nebesko plava - sky blue - Himmelblau - nebesno modra žuto zelena - yellow green - gelbgrün - rumeno zelena narančasto siva - orange brown - Orange braun - oranžno rjava boja sive vjeverice - squirrel grau - Fehgrau - veveričje siva losos narančasto - salmon orange - Lachsorange - losos oranžna upotreba - application - Anwendung, f - uporaba vatra - fire - Feuer, n - ogenj vatromet - fireworks - Feuerwerk, n - umetni ogenj prvi - first - erst - prvi riba - fish - Fisch, m - riba pet - five - fünf - pet zastava - flag - Fahne, f - zastava meso - flesh - Fleisch, n - meso poplava - flood - Flut, f - poplava pod - floor - Boden, m - pod brašno - flour - Mehl, n - moka teći - flow - Ablauf, m - teči cvijet - flower - Blume, f - cvet flauta - flute - Flöte, f - flavta letjeti - fly - fliegen - leteti muha - fly - Fliege, f - muha magla - fog - Nebel, m - megla hrana - food - Nahrung, f - hrana osiguranje sdržaja sa šifriranjem - ESP-encryption security payload - - zavarovanje vsebine s šifriranjem cipela - foot - Fuss, m - čevelj noga - foot - Fuss, m - noga polje sa listom - list box - - polje s seznamom scenario učinaka - impact scenario - - scenarij učinkov lijeva crtica - backtick - - leva črtica zaustaljanje sistema - system shutdown - - zaustavitev sistema povratno upravljanje - feedback control - - povratno krmiljenje entitetna grupa - entity set - - entitetna množica trifon-glas s tačno odrđenim desnim kontekstom - triphone - - trifon- glas s točno določenim desnim kontekstom dobar - godd - gut - dober faktor kvaliteta - quality factor - Güte, f - faktor kakovosti utor za osiguranje pred pisanjem - write-protect notch - - zatič za zavarovanje pred pisanjem klijent-server - client-server - - odjemalec strežnik noga - foot - - noga za - for - - za snaga - force - - sila stran - foreign - - tuj proreći - foretell - - prerokovati zaboraviti - forget - - pozabiti vile - fork - - vile oblik - form - - oblika bez oblika - formless - - brezobličen četiri - four - - štiri perad - fowls - - perutnina mirišljav - fragrant - - dišeč sloboda - freedom - Freiheit - svoboda svjež - fresh - frisch - svež prijatelj - friend - - prijatelj uplašen - frightened - - oplašen žaba - frog - - žaba od - from - - iz čelo - front - - čelo voće - fruit - - sadje pun - full - - poln zabava - fun - - zabava krzno - fur - - krzno najmještaj - furniture - - pohištvo budućnost - future - - bodočnost igrati za novac - gamble - - igrati za denar igra - game - - igra smjeti - garbage - - smeti vrt - garden - - vrt garnizon - garrison - - garnizija benzin - gas - - bencin gas - gas - - plin vrata - gate - - vrata homoseksualac - gay - - homoseksualec mjenjač - gear - - prestava dobiti - get - - dobiti duh - ghost - - duh poklon - gift - Geschenk - darilo škrga - gill - - škrga žirafa - giraffe - - žirafa djevojka - girl - - deklica dati - give - - dati staklo - glass - - steklo naočari - glasses - - očala rukavica - glove - - rokavica ljepilo - glue - - lepilo ići - go - - iti Bog - God - - Bog bog - god - - bog boginja - goddess - - boginja zlato - gold - - zlato dobar - good - - dober zbogom - goodbye - - zbogom guska - goose - - gos nabosti - gore - - nabosti grožđe - grapes - - grozdje trava - grass - - trava grob - grave - - grob siv - gray - - siv veliki - great - - velik požudan - greedy - - požrešen zelen - green - - zelen mljeti - grind - - mleti grupa - group - - skupina uzgajati - grow - - gojiti rasti - grow - - rasti pogađati - guess - - ugibati gost - guest - - gost kriv - guilty - - kriv biljna smola - gum - - dlesen pištolj - gun - - revolver obićaj - habit - - navada kosa - hair - - lase frizerka - hairdresser - - frizerka polovina - half - - polovica čekić - hammer - - kladivo ruka - hand - - roka srećan - happy - - srečen tvrd - hard - - trd tvrd - not soft - - trd krut - harsh - - krut šešir - hat - Hut - klobuk mrziti - hate - - sovražiti on - he - - on imati - have - - imeti babo - dad - Vater, m - oče otac - father - Vater, m - oče babuka - papa - Vater, m - oče babo - dad - Vater, m - očka otac - father - Vater, m - ata otac - pater - Vater, m - oče otac - begetter - Vater,m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče otac - sire - Vater, m - oče mati - mother - Mutter, f - mati otac - sire - Vater, m - oče sutra - tomorrow - morgen - jutri sutra - tomorrow - Morgen, n - jutri danas - today - heute - danes izvršiv - executable - - izvšljiv glava - head - Kopf, m - glava liječiti - heal - - zdraviti slušati - hear - - slišati srce - heart - Herz, n - srce nebo - heaven - - nebesa helikopter - helicopter - Hubschrauber,m - helikopter pakao - hell - Hölle, f - pekel halo! u kompjutorskom programu računski znak za množenje) - asteriks - - zvezdica (1.

ulaz - input - - vhod aktiviraj - activate - aktiviere - aktiviraj prijava - login - - prijava lift - lift - Lift - dvigalo izlaz - exit - - izhod povezati - connect - - povezati naredbe - commands - - ukazi meni - menu - - izbira drvo sa menijem - menu tree - - drevo z izbiro završno brojilo - final timer - - končni merilnik vožnja - trip - - vožnja ponovno postavljanje na nivo - releval - - ponovna postavitev na raven - handrail - - priročje plafon - ceiling - - strop - anywhere - - kamorkoli bilo kuda - anywhere - - kamorkoli rupa - socket - - luknja povratna kolotura - return pulley - - povratni škripec konopac - rope - - vrv regulator - governor - - regulator promijenite - replace - - zamenjajte uzemljenje - grounding - - ozemljitev - cord - - vrvica uspravan - upright - - pkončen pripremljen - prepared - - pripravljen ocijenjen - reviewed - - ocenjen izdano - released - - izdano alat za održavanje - maintenance tool - - vzdrževalno orodje zajednički postupci - common procedures - - skupni postopki mobitel - mobile phone - - mobilnik laptop - laptop - - prenosni računalnik kompjutor - desktop PC - - namizni računalnik aktivna privremena veza - active sync connection - aktive synch Verbindung - aktivna začasna povezava đepni kompjutor - pocket PC - - žepni računalnik kontrola lifta - elevator control - - kontrola dvigala serijska veza kontrole lifta - serial link to elevator control - - zaporedna povezava kontrole dvigala intranet - intranet - - intranet SPECI server - SPECI server - - SPECI strežnik Veza na SPECI server - link to SPECI server - - povezava na SPECI strežnik bluetooth veza - Bluetooth link - - bluetooth povezava minimum zahtjeva - minimum requirements - - minimum zahtev datoteka - file - - datoteka vrijeme hoda - wlk time - - čas hoda unutar - within - - znotraj strojna oprema - hardver - - strojna oprema pogonski remen - traction belt - - pogonski jermen - cam - - odmikalo - traped - - ujet prljavština - dirt - - umazanija odmah - immediately - - nemudoma izvan - outwards - - navzven otkazan - canceled - - odpovedan žmiganje - blinking - - mežikanje isključiti - unplug - - izklopiti puhanje - blowing - - pihanje zaštitna žica - locking wire - - varovalna žica ponovo unijeti - reinserting - - ponovno vnesti nekontrolirano kretanje - uncontrolled movement - - nekomtrolirano gibanje povečanje - build up - - povečanje prodrijeti - penetrate - - vdreti - scan procedure - - procedura preiskanja tastatura - keyboard - Tastatur - tipkovnica ulazno polje - entry field - - vhodno polje statusni meni - menu status - - statusni meni statusni red - status bar - - statusna vrstica sistemski redak - system bar - - sistemska vrstica glavno područje ekrana - main display area - - glavno območje zaslona ulazni red menija - menu entry bar - - vhodna vrstica menija naslovni red - title bar - - naslovna vrstica funkcijski red - function bar - - funkcijska vrstica klizni red - scroll bar - - drsna vrstica statusni red lifta - elevator status bar - - statusna vrstica dvigala kliknuti - click - - klikniti - encoder - - čitalnik - reversing time - - čas obračanja - designation of display content - - določitev vsebine zaslona - menu tree symbol - - meni drevesni simbol - submenu display - - zaslon podmenija - SPECI function page - - SPECI funkcijska stran - RAM random access memory - - delovni pomnilnik vlažan - moist - - vlažen indikator - indicator - - indikator ,kazalnik - B-supplier - - dobavitelj - supplier - - dobavitelj - back-up - - podpora dugme nazad - back button - - gumb nazaj - back off - - umik - back office - - back office - A-supplier - - A-dobavitelj - AC power controller - - regulator izmeničnega napajanja - absolute value - - absolutna vrednost - absolute value encoder - - čitalnik absolutne vrednosti - absolute value transmitter - - oddajnik absolutne vrednosti - cable clamp - - prižema za kabel kablovski kanal - cable duct - - kabelski kanal - cable end lug - - kabelski čevelj - cable harness - - snop kablov - damping element - - dušilni element - damping pad - - dušilni element - data exchange - - izmenjava podatkov - data have been changed - - podatki so bili spremenjeni - editor - - urejevalnik - E-procurement order - - - enter key - - vhodni ključ - entry mode - - vhodni ačin - FAT-file allocation table - - - face of guide rail head - - čelo noža vodila - factory aceptance head - - tovarniški prevzemni test - fail-safe locking - - odpoved varnostnega zaklepanja - fall - - padec - fall of ropes - - padec vrvi - fall of ropes - - padec vrvi - G/L account - - G/L račun - gauge clearance - - zračnost - gauge clearance - - zračnost - gear - - mehanizem - gear ratio - - prestavno razmerje - halfen channel - - c-profil - hall call - - zunanji poziv - hall call button - - etažni pozivni gumb - hall indicator - - etažni pokazatelj - hall lautern - - pokazatelj kabine - idle running loss - - izgube prostega teka - igniation angle - - kot vžiga - ignore functional location - - prezri funkcionalno lokacijo - ignore priority print - - preuri prioritetno tiskanje još naprijed planiraj - keep planning - - še naprej planiraj upravljanje sa ključnim strankama - key account managment EL - - upravljanje s ključnimi strankami EL vodja ključnih stranaka - key account manager - - vodja ključnih strank - lamineted spring assembly - - lisnata vzmet - landing - - pristajanje - landing call - - zunanji poziv - landing call button - - etažni pozivni gumb - landing call riser - - - landing control station - - zunanja kontrola postaje - machine arrangement - - postavitev motorja - machine frame - - okvir motorja - machine isolation - - izolacija motorja - machine room - - strojnica - machine room conditions - - pogoji v strojnici - natural convection - - naravna konvekcija - natural convection - - naravna konvekcija - natural fibre core - - naravno jedro iz vlaken - nearest attainable step - - najbližja dosegljiva postaja - observation lift - - panoramsko dvigalo - obstruction - - blokiranje - octuplex instalation - - octuplex - offer -based -repair order - - naročilo popravila na osnovi ponudbe - P L posting escalator - - P l poslane tekoče stopnice - P L posting lift - - poslano dvigalo - packing - - pakiranje - radar motion detector - - radrski detektor gibanja - radial fan - - radialni ventilator - radial force - - radialna sila - radio paging - - radijski poziv sigurnosna ograda protiv pada - safe guard against falling - - varovalna ograja proti padcu - safety and health - - varnost i zdravje - safety barrier - - varnostna ovira - tab - - zavitek - TA - - tabele vzdrževanja - - - - tandem jack - - tandem bat - uncoiling of the rope - - odmotavanje vrvi - under step lighting - - razsvetljava pod stopalko - undercut - - spodrezanost - undercut groove - - spodrezani utor - underslung car - - spodnje obešenje kabine - w/o output request - - w/o - waiting time - - čas čakanja - wall angle bracket - - stenska kotna konzola - wall bracket - - stenska konzola - wall clamp - - stenska prižema - year of price revision - - leto revizije cene jaram - yoke - - jarem - zero point alignment - - nevtralna poravnava - zero point position - - nevtralna pozicija - zero point test - - izhodiščni test - zero pasage - - ničelni prehod - zone load - - center - preventive maintenance - - preventivno vzdrževanje - service - - storitev - sheduled - - načrtovana - unsheduled - - nenačrtovana - inspection - - pregled - corrective maintenance - - korektivno vzdrževanje - fault - - napaka - failure related - - povezano z okvaro - overhaul - - obnovitev - visual check - - vizuelna kontrola zaptivajući obruč - sealing ring - Dichtring, m - tesnilni obroč kalibracija - calibration - Kalibrierung - umerjanje , kalibriranje - task - - opravilo - generic - - splošni - generic - - splošni - generic - - sorodni - table - - plošča - to be familiar - - seznanjenje - instruction - - navodila - validity - - veljavnost - defines - - določi - - - SIMD - SIMD-single instruction,multiple data - - SIMD - reference table - - refereferenčna plošča - generic guide - - spolšno vodilo - task check list - - kontrolni seznam opravil - generic check report - - spolšno kontrolno sporočilo - provided - - pod pogojem - local code - - lokalna koda primanje - adaption - - sprejemanje menadžment - management - - menedžment - guidelines - - smernice vuča - traction - Zugkraft - pogon - periodic - - periodičen - safety device - - varnostna naprava - temporary - - začasna - off line - - izključen - off line - - ni pripravljeno - off line - - indirektno - revision - - revizija - creation - - stvaritev - if required - - če je potrebno - adjust - - nastavite pregledano - reviewed - - pregledano - reviewed - - ocenjeno - field trial - - terenska preizkušnja - final operation - - poslednji korak - final draft - - poslednja skica - release - - sprostitev - manual brake release - - ročna sprostitev zavore - introduction - - uvod - safety awareness - - varnostna zavest svrha - purpose - Zweck - namen - scope - - področje - general preparation - - splošna priprava pridržavalac užeta - rope retainer - - zadrževalec vrvi spotaknuti - tripping - - spotakniti - performance test - Gebrauchstest , m - delovni preskus prenos - geared - - prestava - internal - - notranje - leakage - Leckstrom , m - tok puščanja,tok uhajanja - - Leckage, f - puščanje , uhajanje - hoistway door - - jaškovna vrata - landing door - - jaškovna vrata, pristajalna vrata - shaft - - jašek - monitoring - - spremljajoč - monitoring - - spremljajoč - terminal - - terminal - telealarm - - daljinski alarm - two way - - dvopotni - installation - Einbau , f , Installation , f - vgradnja - without written consent - - brez pisne privolitve - competent - - sposoben - manner - - način - detailed - - podroben - considering - - glede na - public safety - - javno varnost - detailed - - detajlirani - conducted - - opravljen - aligned - - podprt - machine leveling - - niveliranje motorja - at inspektion speed - - pri hitrosti pregleda - accountability - - sledljivost uporabniškega računa - nominal - Nennwert ,m - imenska hitrost - nominal - Nennwert, m - imenska vrednost - nominal speed - - imenska hitrost - awareness - - zavest - assist - - pomagati - in mind - - v umu - objective - - cilj - consistent - - dosleden - approach - - pristop pouzdanost - reliability - Zuverlässigkeit - zanesljivost - effect - - posledica - effect - - posledica - range - - območje ključna područja - key areas - - ključna območja vazdušni pritisak - air pressure - Luftdruck - zračni pritisk (zračni tlak) - type - - vrsta - period - - obdobje - every visit - - vsak obisk - tripping speed - - hitrost koraka - old - - star - available - - raspoložljiv - available - - raspoložljiv - note - - opomba - - - - usage - - način uporabe - usage - - postopek iako - however - - vendar - followed - - zasledovan - recovered - - prenovljena - responsible - - odgovornega - ensure - - poskrbite - get familiar with - - seznanjenje z - instruction - Anweisung , f - navodilo - contractual - - pogodbene - commitments - - obveze - particularly - - posebej - below - - pod - often - - pogosto - reeving system - Seileinfadelung ,f - škripčevje - masquerade - - maškarada - geared - - - lining - - sloj ležajnega materijala sastav, agregat - assembly - Aggregat , n - sestav , agregat - linkage - Koppelglied , n - sklopnik,sklopni člen elastičnost - spring - Federung, f - vzmetenje otskok - spring - Feder, f - vzmet - fitted - - odgovarja - lever - Hebel, m - ročica vzvod - flywheel - Schwungrad,n - vztrajnik - pulley belt - Keilrillenscheibe , f - jermenica s klinastimi utori - air gap - Luftspalt , m - zračna rega ;špranja ležaj klipnjače - bearing - Lager , n - ležaj - scratch - Vertifungen ,f - raza - scratch - in der Presshaut , f - raza izlizan - worn - - oguljen - liner - Mitläufer , m - sotekač , obroba - wheel - Rad , n - kolo - wear - Verschleissbetrag ,m ; Verschleiss , m - obraba - gear - Rad , n ; Zahnrad , n - zobnik - rod - Schleppstange , f - vlečni drog slobodan - free - frei - prost - plunger - Stössel, m - droönik prekomjeran - excessive - - čezmeren proliti - spill - - politi se na - onto - - na nagore - upward - - navzgor - fixed - - popravljen - passes - - prelazi - force - - sila - start - - začetek - most probably - - najverjetnejše - evaluation - - evalvacija ventil - valve - Ventil , n - ventil - switch elevator off - - izklopite dvigalo - close the shut of valve - - zaprite ventil za zaustavitev - sequence - - zaporedje - panel - - krila - hanger bearing - Zwischenlager ,n - vmesni ležaj - hanger rollers - - vmesni valji - cleanness - - čistoča - relationship - - odnos - visit - - obisk - performed - - izpolniti sigurnost na radu - occupational safety - - - safety circuit - - varnostni tokokrog - exhaustive - - izčrpen ne zaboravite - kepp in mind - - ne pozabite - vary - - spremenite - - - - closing force limiter - - omejevalnik sile pri zapiranju - top car rail - - vrhnje kabinsko vodilo - summary - - povzetek originalan - genuine - - izviren usporiti - slow down - - upočasnjenje - exceed - - prekositi - sufficiently - - dovolj cjelovitost - integrity - - celovitost - associated - - povezan zato - therefore - - torej semering - seal - Dichtungselement , n - tesnilo , tesnilka, tesnilna zveza - sealing - Dichtungs , f - tesnilen - sealing - Abdichtung, f , Dichten , n - tesnjenje kružni tok - circuit - - vezje - tension - Spannung , f - napetost - tripping speed - - sprožilna hitrost - to be tested - - za preizkus - reset - - ponastaviti - retainerspring - Haltefeder , f - zadrževalna vzmet - pulley groove - - jermenski žleb - pull - - poteg - establish - - ugotoviti - physically - - teleseno - intact - - nedotaknjen klin - wedge - Vorsatzkeil , n - klin vodeći valjak - guide roller - - vodilno kolo - running - - tekoč lomljiv - brittle - zerbrechlich - krhek - clamp (track rope) - Tragseilhalterung , f - držalo nosilne vrvi - pad - Gleitschuh , m - segmentna ležajna blazinica - pit - Grube , f - jašek - additional - - dodaten valjaoničar - fuller - Walker - - towards - - k , proti - attached - - navezan donji - bottom - - spodnji - remains - - ostanki - attach - - pritrditi radionički ključ - spanner - Schlüssel [Schraubenschlüssel] - ključ - compare - - primerjati - refer to figure - - nanaša se na risbo - forbiden - - prepovedan - strictly - - strogo - grip - befestigung am Seil , n - pritrditev na vrv , spojka - appears - - nastopi - appears - - nastopi - sudden - - nenaden - sheave(pulley) - Seilscheibe, f - škripec , vrvenica - proves - - dokaže - proves - - dokaže - proves - - dokaže omča - sling - Schlinge - zanka libela - spirit level - - vodna tehtnica , libela - investigate - - preiskati - investigate - - preiskati - above - - čez istovremeno opterećenje - simultaneous(sychronous) load - - istočasna obremenitev - load - - naložiti , obremenitev - respond - - odgovoriti - debbuger - - iskalnik napak - ORB-protocol - - internetni protokol med ORB - hold - - držati za - closing force limiter - - omejevalnik sile pri zapiranju strujanje - circuit - Kreislauf - tokokrog - regarding - - glede - solid - - trden - telescoping - Telesskopauslager , m - teleskopska ročica - - - - buzzer - - brenčač - alert - - alarm opasan - danger - - nevaren - during - - med - deceleration - - upočasnitev - upper - - zgornji - immediate - - takojšen - operating range - - operacijsko območje - guideline - - smernica - clarification - - pojasnilo - pending - - čakajoče - refer to - - nanaša se - approval - - potrjeno koncept - draft - Konzept - osnutek - template - - predloga - display - - prikazovalnik - printer - - tiskalnik - grid - - mreža - view - - pogled - column - - stolpec - simplified - - poenostavljen - inserted - - vstaviti izgled - layout - - razporeditev - - - - content - - vsebina - subdivided - - razdeljen - margin - - rob - accommodate - - nastaniti određen - imposed - - - bold - - polkrepko - sektion - - področje - further - - nadaljnji - full stop - - pika - optional - - neobvezno - division - - delitev - highlights - - vrhunci - either - - bodisi - edge - - rob - iclined bar - - poševna podpora - outlook - - pogled - violet - - vijoličast - thickness - - debelina - emphasise - - povdariti - size - - velikost - storage - - skladiščen - import - - uvoz - legibility - - čitkost tema - topic - - tema prilog - appendix - - priloga - abroad - - v tujino - listed - - naštet pokretanje - actuation - - impuls preostaje - remains - - ostanki - sufficient - - zadosten - slide - - drsnjenje zaptivenost - tightness - Dichtigkeit - tesnost vratna krila - door panels - - vratna krila - conduct - - postopek imzuls , pokretanje - actuating - - - cleanness - - čistoča - during thre period - - med obdobjem - conducted - - opravljen - event - - dogodkoven - acceptance tests - - sprejemni preizkusi pripadajući - applicable - - pripadajoč trening - training - Training - šolanje - defines - - določi - generic check report - - splošno kontrolno poročilo - - - - actuating - - ukazni - SNMP-simple network management protocol - - preprosti protokol za upravljanje območja - heapsort - - urejanje skopico - workflow management - - krmiljenje delovnih procesov - duty cycle - - predvidena mesečna raba - - auswerte - iskorišten postupak - - Verfaren - postopek pojwdinačna postavka - - Einzelsatz - duljina - - Länge - rezni urez - - Scnittfuge - pomak - - Vorschub - unos - - Eingabe - zrcalno odbijanje - - spiegeln - nalog - - Auftrag - pomak - - Vorschub - izvještaj - - Anzeige - pogled - - Ansicht - utvrdite - - festlegen - dostupan - - vorhanden - dovoljan - - ausreichender - postavka - - Satz - memorija - - Speicher - trenutne vrijednosti - - Istwerte - otpuštanje - - Freigabe - pomjeriti - - Verschieben - preuzimanje - - Aufname - aplikacije , primjene,upotrebe - - Anwendung - vrijeme stajanja signala na ulazu - - Entprellzeit - osjećaj okretaja - - Drehsinn - prijavljivanje - - Logging - mape-popis - - Verzeichnis - zamjena - - erzetsens - alatni zalog - - Werkzeugversatz - ubrzanje - - Beschleunigung - odrediti - - festlegen - proizvoditi , stvarati - - erzeugen - odmicalo , brijeg - - nocke - nadomjestiti - - ersetzen - preuzeti - - Vorgenommen - puniti - - laden - izvod - - Ableitung - postupak - - Vorgang - naplavinska ustava - - Drifftsperren - unijeti ,upisati - - entfügen - izvredbeni red - - Ausführungsreihenfolge - nepotpun - - unvolständing - staviti natrag - - zurücksetzen - duljina vožnje - - Auschnittlänge - za vrijeme - - während - - make sure - - prisilite - focusing - - osredotočenje - effect - - posledica - reliability - - zanesljivost - whole range - - celo območje kontrola - monitoring - Kontrolle - kontrola hod korak - tripping - Auslösung - sprožitev treba biti - should be - - treba biti - switch elevator off - - izklopite dvigalo - close thr shut of valve - - zaprite ventil za zaustavitev - - Verwendung - uporaba - - Laufrollen - pod i valjčki - care - - nega uputstvo za upotrebu - - Bedinungsanleitung - uputstv z posluživanje - - Bedienungshinweise - ponovo uspostaviti - recover - - ponovno vzpostaviti - precipitate(to) - sich setzen - usesti se - - nachziehen - pritegniti po potrebi - - ggf.(gegebenfals) - - - Schieber - zasun(zapiralo z zaklopko) - network adress , protocol adress - - omrežni naslov - upward compatible - - združljiv novejšim poluga za gas - - gashebel - vzvod za plin zaključavanje poluge za gas - - Gashebelsperre - zapora vzvoda za plin starter - starter - Starter, m - zaganjalnik - slash - - poševnica,ločilo logični operator - logical operater - - logični operator nivo buke - sound pressure level - Schalldruckpegel,m - raven zvočnega tlaka nivo jačine zvuka - sound power level - Schallleistugspegel , m - raven zvočne moči visokokvalitetna - - hochwertige - visokokvalitetna - scalability - - nadgradljivost - broker - - posrednik - antivirus softver - - protivirusno programje - - Starter - zaganjalnik - - Achtung - pozor uvod - - Einführung,f - uvod upotreba - - Verwendung,f - raba upotreba u skladu sa namjenom - - Bestimungsgemässe Verwendung - uporaba v skladu z namenom - - - - drop-down list - - spustni meni - pull-down menu - - spustni meni - drop-down list - - spustni meni - make sure that - - poskrbite,da bo... nadomestni znak za niz znakov 2.v računalniškem programu računski znak za množenje) sistemska memorija - system memory - - sistemski pomnilnik finansijski elemenat predopterećenja - payment plan form - - finančni element predobremenitev modifikacija - retrofit - - modifikovati - retrofit - - vučna osnova - basis drawing - - osnova vleke glavni ured - lead office - - glavna pisarna promjenljiv - mutable - - spremenljiv klizni vodič - sliding guide - - drsno vodilo ukliještiti - shackle - - vkleniti okovati - shackle - - okovati prizemlje - ground floor - - pritličje ekran protutega - counterweight screen - - zaslon protiuteži klizni vodič - sliding guide - - drsno vodilo poravnavajući lanac - compensating chain - - izravnalna veriga zid okna - shaft wall - - stena jaška web servis - web service - - spletna storitev priručnik za predavača - Trainer Manual - - priročnik za predavatelja vremenska tabela - time table - - časovna tabela ciljevi kursa - Course Objectives - - cilji tečaja zaključak busa - bus termination - - zaključek busa u toku montaže - during Installation - - med montažo štampane veze - PCB - - tiskano vezje rotacijski prekidač - rotary switch - Drehschalter - rotacijsko stikalo visina dizanja - travel distances - - višina dviga slika okna - hoistway image - - slika jaška čvor - node - - vozlišče realno vrijeme - Real time - - realni čas električni dijagram - wiring diagram - - električni načrt kratki spoj - short circuit - - kratek stik kiberseks - cybersex - - kiberseks podižuća disketa - bootable diskette - - zagonska disketa vijuga, znak - tilde - - vijuga, znak dodatna oprema - - Nachrüstsatz - dodatna oprema dadatak - Appendix - - dodatek CD-disk - CD-compact disc - - zgoščenka CD-disk - CD-compact disc - - CD-plošča rasterećenje - release - Freigabe,f - sprostitev rasterećenje - release - Freigabe, f - razbremenitev aktiviranje - release - Freigabe, f - sprožitev rosište - - Taupunkt, m - rosište štampana ploča - - Leiterplatte, m - slijepa matica - - Überwurfmutter - ciljna grupa - target group - - ciljna skupina rad na terenu - Field Operations - - delo na terenu očvrščivanje - reinforce - - okrepitev učvrščenje - fixation - - pritrditev klizanje - slip - Ausgleiten - zdrs iskliznuti - slip - Schlupf - zdrs okliznuti se - slip - Rutschung - zdrs omaći se - slip - Panne - zdrs donja haljina - slip - Unterkleid - zdrs omaška - slip - Lapsus - zdrs izduženje - elongation - - podaljšanje sistem za mjerenje opterećenja - Load measurement system - - sistem za merjenje obremenitve šef održavanja - service leader - - vodja vzdrževanja nadzornik - supervisor - - nadzornik predaja - Handover - - predaja - - - navojna matica - - Anzugsmutter - okrugla rebrasta matica - knurled nut - Griffmutter - okrogla rebrčena matica okrugla rebrasta matica - knurled nut - Rändelmutter, f - okrogla rebrčena matica dunja - quince - - kutina korak - step - - korak ukupan - summary - - zbiren upozorenje - caution - - opozorilo bilješka - note - - beležka instalacija - installation - - napeljava sadržaji - contens - - vsebine slovenački - Slovene - - slovenski siva skala - gray scale - - siva skala podcrtano - bold - - polkrepko sačuvati - save - Speichern - shraniti masno pisanje - bold - Fett - polkrepka pisava daljinski nadzor - telemonitoring - - daljinski nadzor čipna kartica - chip card - - čipna kartica kontrola posjetilaca - visitor control - - nadzor obiskovalcev međuspratna udaljenost - interfloor distance - - medetažna razdalja uložen - Embedded - - vložen identifikacija postavki - Identifying features - - identificiranje postavki rješavanje - Resolving - - reševanje evakuacijski uređaj - evacuation device - Evakuierungsgerät - evakuacijska naprava dupli zaštitni znak - dual brand - - dvojna zaščitna znamka servisni tehničar - Service Technician - - sevisni tehnik početna stranica - homepage - - domača stran ulazna stranica - homepage - - vhodna stran softver - software - Software - programska oprema - hexadecimal notation - - heksadecimalni zapis - instruction cache - - predpomnilnik navodil - double buffering - - dvojno medpomnenje - benchmark - - preskusni rezultat - word processing - - obdelava besedila - hit - - zadetek - information retrieval - - inormacijsko poizvedovanje - toolbar - - orodna vrstica analogni signal - analog signal - - analogni signal tračna pila - band saw - Bandsäge - tračna žaga freza - - Fräse - rezkalni stroj freza - - Fräse - rezkalnik rendisaljka (srb) - planer - Dickenhobelmaschine - skobeljni stroj veliki strug - jointer - Abrichthobelmaschine - skobelj daljinska kontrola - remote monitoring - - nadzor na daljavo elektro šema - installation wiring diagram - - elektro shema zaključak busa - bus termination - - zaključek busa - recall control station - - krmilna konzola za izvlečno krmilje - Force a learning travel - - prisilna učna vožnja naslovnica - cover page - - naslovna stran oprema glasovni javljač - Kit voice announcer - - oprema glasovni naznanjevalec susjedna vrata - door nudging - - sosedna vrata završni timer - final timer - - končni timer - Cabinet Interface - - kabinetski vmesnik uložen - Embedded - - vložen vodić - guide - Führung [mechanisch] - vodič priručnik - guide - - priročnik - toggles - - preklopi oslonite se na šeme - refer to schematics - - nanašajte se na sheme upravljački softver - firmware - - - Switch alarm discriminator - - stikalo alarma odziv - Access side - - stran dostopa - Operating Panel - - pozivno tipkalo - Blink interval 2 s - - dvosekundni interval utripanja - SW OK - - programska oprema v redu pomoć dolazi - Help is coming - - pomoč prihaja nazad prema spratu - back to floor - - nazaj k etaži - Emergency lamp - - zasilna luč kondenzator - trimmer - - kondenzator objavljivač - announcer - Ansager - glasovni naznanjevalec prepisan - overwritten - - prepisan linija podataka - data line - - podatkovna linija ručni reset - manual reset - - ročni reset podređeni način - slave mode - - podrejeni način udaljeni - remote - - oddaljeni daljinsko servisiranje - remote servicing - - daljinsko servisiranje - recall control - - izvlečno krmilje alat - tool - Werkzeug - orodje testni konektor - test connector - - testni konektor žaluzine - blinds - - zaslonke uslužan - compliant - - ustrežljiv utikač - plug - - vtič adapter - adapter - - prilagojevalnik virtualni - virtual - - navidezen otvori - open - - odpri odbrojavanje - countdown - - odštetje unijeti - enter - - vnesti uravnotežena kabina - balanced car - - uravnotežena kabina - torque - - navor preurediti - redo - - preurediti obavezan - mandatory - - obvezen - penthouse - - pristrešek kabinski mjerač težine - Car load cell - - kabinski merilec teže opterećenje - load - Belastung - obremenitev - mapping - - preslikava brisanje adrese - address clearing - - odstranitev naslova - position indicator - - pokazatelj položaja taktika - policy - - taktika sabirna kontrola - collective control - - zbirno krmilje - Distinguishes - - razlikuje med ukrcavanje - boarding - - vkrcevanje napuštanje - exiting - - zapuščanje dodan - added - - dodan predotvaranje vrata - Door Pre-opening - - predodpiranje vrat zatvaranje vrata - door locking - - zaklepanje vrat minimalno vrijeme - Debounce Time - - minimalni čas - bounce - - odklonitev vrijeme kašnjenja - delay time - - časovni umik promjena smjera - reversing - - sprememba smeri - elapsed time - - pretečeni čas hod - stroke - - hod pisak - beep - - pisk najmanje - least - - najmanj rasvjeta kabine - car lighting - - razsvetljava kabine napomena - remark - - pripomba omogučiti - enable - - omogočiti - feature - - značilnost prag - threshold - - prag preporučeno - registered - - priporočeno otkazivanje - Canceling - - odpovedovanje kabinski poziv je otkazan - car call is canceled - - kabinski klic je odpovedan - assignment - - dodelitev osim ako - unless - außer wenn - razen če krivina - curve - - zavitje vrednovanje - validation - - vrednotenje obnoviti - restore - - obnoviti protiv - versus - - proti terminalni sprat - terminal landing - - terminalna etaža pristup - approach - - pristop dodjela - assignment - - dodelitev dodjela sprata - Floor assignment - - dodelitev etaže mjerač težine kabine - car load cell - - merilec teže kabine mjerač težine - load cell - - merilec teže zamijenjen - exchanged - - zamenjan pomoćna tastatura - keypad - Kleintastatur - pomožna tipkovnica pomoćna tastatura - keypad - Tastatur - pomožna tipkovnica ne zaboravite - Keep in mind - - ne pozabite programljiv prekidač - key switch - Schlüsselschalter - programabilno stikalo daljinski - remotely - - daljinsko titranje - flickering - Flackern - migotanje u toku - in progress - - v delu smetnja - disturbance - - motnja značaj - Meaning - - pomen vatrogasac - firefighter - - gasilec - Emergency power operation - - delovanje pod zasilnim napajanjem vožnja sa pratiocem - Attendant service - - vožnja s spremljevalcem pratilac - attendant - - spremljevalec - hoistway image - - slika jaška - access control - - nadzor dostopa - test travel - - testna vožnja pogonski motor - hoisting motor - - pogonski motor - startup - - zagon sigurnosni lanac - safety chain - - varnostna veriga nadzornik - watchdog - - nadzornik niveliranje - releveling - - niveliranje prekinut - interrupted - - prekinjen - recovery - - okrevanje povratni - feedback - - povratni prepreka - obstacle - - ovira - unlocking zone - - cona oklepanja zastavica - vane - - zastavica neuklapanje - mismatch - - neujemanje - actuator - - prožilo smetnaj - malfunction - - motnja kočione potpore - braking chopper - - zavorni upori - heat sink - - ponor toplote - motor tacho - - dajalnik motorja pogonski motor - hoisting motor - - pogonski motor prisilna ventilacija - forced ventilation - - prisilno prezračevanje odvodnik toplote - heatsink - - odvodnik toplote naslovna traka - title bar - - naslovni bar mješač - - Rührwerk - mešalnik - Hoistway lighting - - jaškovna razsvetljava ulazne kabine - entrances cars - - vhodne kabine druga strana pristupa - second access side - - druga stran dostopa cupkati - jig - - trnkariti izrez - cut-out - - izrez reza - latch - - zapah slepi element - dummy element - - slepi element zarez - notch - - zareza utor - notch - - utora brazda odvajanja (matica) - delimiter groove - Arretierungsnut - ločilna brazda (matica) stop dugme - stop button - - stop gumb savitljiva cijev - flexible tube - - gibljiva cev rasporediti - allocate - - razporediti alarmna truba - alarm horn - - trobilo alarma ženski konektor - Female connector - - ženski konektor traka - strip - - trak priključiti - plug in - einstecken - vtakniti greda - timber - - gred - Counterweight suspension - - obešenje protiuteži - counterweight frame - - okvir protiuteži lim - sheet metal - Blech - pločevina - Wedge locking - - zaklenitev zagozde - split pin - - razcepni zatič - split pin - - razcepni zatič priručnik za predavača - Trainer Manual - - priročnik za predavatelja - Emergency power supply - - zasilno napajanje vremenski plan - time shedule - - časovni plan balansirana kabina - balanced car - - uravnotežena kabina sigurnosno kopiranje - backup - - varnostno kopiranje - recall control station - - krmilna konzola za izvlečno vožnjo učesnik projekta - stake holder - - udeleženec projekta desni klik - right click - - desni klik desni klik - right click - - klik z desno miškino tipko sistemska analiza - system analysis - - sistemska analiza neisključena parica - UTP-unshielded twisted pair - - neodklopljena parica saglasnost - compliance - - skladnost intelektualno vlasništvo - intelectual property - - intelektualna lastnina VLSI - VLSI- very large scale integration - - VLSI gost branik - bastion host - - gostitelj branik Podešavajuće pomagalo ISA - ICU-ISA configuration utility - - nastavitveni pripomoček ISA zakašnjenje paketiranja - packetization delay - - zakasnitev paketiranja skenirati - scan - - skenirati skenirati - scan - - tipati heksadecimalni zapis - hexadecimal notation - - šestnajstiški zapis - MFC - Mcrosoft Foundation Class Library - - sačuvati - Save - Speichern - shraniti - New Page - Neue Seite - - Preview - Vorschau - - Cut - Ausschneiden - - Copy - Kopieren - priljepiti - paste - einfügen - prilepiti - Paste Text - aus Textdatei einfügen - - Paste Word - aus Word einfügen - - Print - Drücken - - Select All - Alles auswählen - - Remove Format - Formatierungen entfernen - - Insert Link Lbl - Link - - Insert Link - Link einfügen/editieren - - Remove Link - Link entfernen - - Anchor - Anker einfügen/editieren - - Insert Image Lbl - Bild - - Insert Image - Bild einfügen/editieren - - Insert Table Lbl - Tabelle - - Insert Table - Tabelle einfuegen/editieren - - Insert Line Lbl - Linie - - Insert Line - Horizontale Linie einfügen - - Insert Special Char Lbl - Sonderzeichen - - Insert Special Char - Sonderzeichen einfuegen/editieren - - Insert Smiley Lbl - Smiley - - Insert Smiley - Smiley einfuegen - - About - Ueber FCKeditor - - Bold - Fett - kurziv - Italic - Kursiv - - Underline - Unterstrichen - - Strike Through - Durchgestrichen - - Subscript - Tiefgestellt - - Superscript - Hochgestellt - - Left Justify - Linksbündig - - Center Justify - Zentriert - - Right Justify - Rechtsbündig - - Block Justify - Blocksatz - - Decrease Indent - Einzug verringern - - Increase Indent - Einzug erhöhen - - Undo - Rückgängig - - Redo - Wiederherstellen - - Numbered List Lbl - Nummerierte Liste - - Numbered List - Nummerierte Liste einfuegen/entfernen - - Bulleted List Lbl - Liste - - Bulleted List - Liste einfügen/entfernen - - Show Table Borders - Zeige Tabellenrahmen - - Show Details - Zeige Details - - Style - - Style - Font Format - Format - - Font Size - Size - - Text Color - Textfarbe - - BGColor - Hintergrundfarbe - - Source - Quellcode - - Form Prop - Formular Eigenschaften - promijenite - replace - ersetzen - zamenjajte - Spell Check - Rechtschreibpruefung - - Universal Keyboard - universelle Tastatur - - Form - Formular - - Checkbox - Checkbox - - Radio Button - Radio Button - - Text Field - Textfeld einzeilig - - Textarea - Textfeld mehrzeilig - radijsko dugme - radio button - - radijski gumb kodiranje UU - UUENCODE - - kodiranje UU međusobno djeolvanje mreže PSTN i interneta - PINT- PSTN-and Internet Interworking - - medsebojno delovanje omrežja PSTN in interneta e Mule program za p2p izmjenu podataka - e Mule - - E Mule-program za p2p izmenjavo datotek središnje poravnanje - center justification, centering - - sredinska poravnava uporedno adresiranje - immediate addressing - - sprotno naslavljanje particioniranje diska - partitioning - - particioniranje diska raspodjela diska - partitioning - - razdelitev diska iglični štampač - dot-matrix printer - - iglični tiskalnik matrični štampač - matrix printer - - matrični tiskalnik govor u paketnoj mreži podataka - voice over packet data network - - govor v paketnem podatkovnem omrežju tok povezivanja - clickstream - - potek povezav - - Papierkassettte - podajalnik papirja vratna šarka - door hinge - Türanschlag - vraten tečaj kabina - car - Fahrkorb - dvigalo od - from - ab - od na - on - am - na na/do - to - an - na/do pogon - drive - Austeurung - krmiljenje/pogon nisko-momentni indukcijski motor - shaded pole motor - Spaltmotor - isključivač - disconnector - Trennschalter, m - ločitveno stikalo preklopni prekidač - toogle switch - Kipptaster - prekucno stikalo čekrk - crab - Katze, f - vozno vitlo kran - crane - - žerjav - deck crane - - dvižni žerjav - transporter container loading bridge - - kontejnersko dvigalo - lifting crane - - dvižni žerjav - deck crane - - ladijski žerjav - loading bridge/loading platform, gantry - - mostni žerjav - dock crane, jib crane - - žerjav na doku - loading crane - - nakladalni žerjav - floating crane - - pontonski žerjav - periodic inspection - - periodični pregled - protective work - - zaščitna dela - repair work - - generalna popravila - technical preparation for the flight - - tehnične priprave na let - control inspection on the platform - - nadozorni pregled na platformi - maintenance - - vzdrževanje vrijeme - weather - - vreme vozni red - timetable - - vozni red vozila sa vlastitim pogonom - vehicles with their own drive - - vozila z lastnim pogonom vučna sposobnost - traction ability - - vlečna sposobnost tegljač - tugboat - - vlačilec elektrostatičko pražnjenje - - Gleitstielbüschelentladungen - elektrostatično praznjenje opterećenje rušenja - Breaking load - - porušna obremenitev - jack - - bat češalj - comb - - glavnik prije montaže - Before installation - - pred montažo - Rope Pulley - - vrvenica za vrv ploča za zaustavljanje - stop plate - - zaustavitvena plošča - buffer support - - popdpora blažilnika platforma - platform - - podest uputstvo za rukovanje u hitnim slučajevima - emergency guiding - - navodilo za ravnanje v sili - rope clamp - - prižema vrvi - Counterweight rope suspension - - obesišče protiuteži - Counterweight rope suspension - - obesišče protiuteži - rope suspension point - - točka obesišča vrvi e-mail - e-mail - - e-pošta posebno zaštičeni sklop - fortress approach - - posebej zaščiteni sklop diapozitiv - slide - - diapozitiv - bynary search tree - - dvojiško iskalno drevo negativna delta - reverse delta - - negativna delta - address mapping - - preslikava naslova RMS - RMS-root mean square - - RMS smeće - spam - - smetje smeće - junk mail - - smeće neželjena pošta - junk mail - - nezaželena pošta - junk mail - - nadležna pošta tačkasta obrada slika - bitmap image processing - - točkovno obravnavanje slik - corruption of date - - kvarjenje podatkov ponovno uključenje - feedback - - povratno vezivanje - feedback - Reaktion - povraten povratna informacija - feedback - - povratna informacija povratna sprega - feedback - Rückmeldung - odziv povratna sprega - feedback - - povratni vpliv komandni interpreter - command interpreter - - ukazni interpreter razvojni životni ciklus - development life cycle - - razvojni življenski cikel poštanski crv - mass-mailing worm - - poštni črv mrežni crv - mass-mailing worm - - omrežni črv zvučni čip - sound chip - - zvočni čip početni bit - start bit - - začetni bit prijemna-odašiljačka jedinica - transceiver - - sprejemno-oddajna enota obilazni put - workaround - - obhodna pot poslovanje organizacije sa strankama - B2C-business to customer - - poslovanje organizacije s strankami životni vijek - LC-life cycle - - življenska doba rječnik - associative array - - slovar rječnik - map - - slovar rječnik - hash - - slovar rječnik - finite map - - slovar rječnik - look up table - - slovar imenik - index - - imenik rječnik - index file - - slovar rječnik - index - - slovar sistem za upravljanje web sadržaja - CMS-content managment system - - sistem za upravljanje spletne vsebine osiguranje kompjuterskih sistema - COMPUSEC-computer security - - varovanje računalniških sistemov spreman za štampanje - camera ready - - pripravljen za tisk čistopis - plain text - - čistopis čistopis - clair text - - čistopis osnovno upotrebljiv - basic - - tolmačen, splošno uporaben, relativno preprost programski jezik, ki prvotno ni bil struktuiran memorija važeće strojne opreme - DHS-definitive hardware store - - shramba veljavne strojne opreme pomoć kod vožnje uzbrdo - HSA-Hill start assist - - pomoč pri speljevanju v hrib pomoć kod vožnje prema dolje - HDC-Hill down control - - pomoč pri vožnji navzdol aktivni imenik - active directory - - aktivni imenik aktivni imenik - current directory - - aktivni imenik cjelovitost usluge - service integrity - - celovitost storitve dinamično dodjeljivanje adresa IP-a - dynamic IP addres allocation - - dinamično dodeljevanje naslovov IP-ega multipleksor, uređaj koji omogućuje više istovremenih prenosa po telekomunikacionom vodu - MUX-multiplexor - - miltipleksor, naprava ki omogoča več istočasnih prenosov po telekomunikacijskem vodu aktivna zbirka podataka - active database - - aktivna zbirka podatkov modemski priključak - modem jack - - modemski priključak pitanja i odgovori - FAQ-frequently asked questions - - VINO-vprašanja in odgovori, rubrika na spletni strani IT-infrastruktura - IT-Infrastruktura IT-a - - vsa sredstva potrebna za izvedbo storitve: strojna oprema, programska oprema, okolje, dokumenta fds - fsd - fsd - fsd grijač motora - starting heater - - pripravnici - first-time worker - - aneks (ugovora) - Product Rider - - ručica za podešavanje - taper level - - brisanje - flush - - potvrda o isporuci robe - goods issue - - potrebni alati - hands-on-tools - - saglasnost - consent agreement - - prebacivanje kanala - channel-hopping - - broš - broach - - zadatak koji se obavlja van mreže - background job - - kućište - case - - ohišje (zunanji del naprave) tačaka po inču - dpi (dots per inch) - - mera za ločljivost slik upravljanje sredstvima - asset managment - - upravljanje sredstev - suffix notation - - obrnjeni poljski zapis - reverse polish notation - - obenjeni poljski zapis - postfix notation - - obrnjeni poljski zapis pješčana kutija, nadzirana okolina za razvoj i probu programa - sandbox - Sandkasten - peskovnik,nadzorovano okolje za razvoj in preizkus programja poslovno obavještavanje - BI-business inetlligence - - poslovno obveščanje antistatičan - anti-static - - antistatičen uređivanje sa običnim biranjem - straight selection sort - - urejanje z navadnim izbiranjem električni ormar - outlet box - - električna omarica rezolucija - resolution - - razločljivost signalizacija u prenosnom signalu - in band signalling - - signalizacija v prenosnem kanalu nazivni napon - rated voltage - Bemessung Spannung - nazivna napetost pogon opružnog hidrauličnog akumulatora - - Federspeicherantrieb - pogon vzmetnega hidravličnega akumulatorja provodnik - conductor - Leiter - sprevodnik predajni ormar - - Übergabeschrank - prehodna omara opružni skočni pogon - - Federsprungantrieb - vzmetni skočni pogon tipska ploča - rating plate - Leistungsschild, m - tipska plošča brojač impulsa - - Schaltspielzähler - števec impulsov brojač impulsa - - Impulszähler - števec impulsov osigurač - circuit breaker - Leistungsschalter, m - varovalka prevodilački odnos - - Übersetzungsverhältnisse - prevajalno razmerje zatična stezaljka - - Lüsterklemme - telekomunikacija - telecomunication - - telekomunikacija raspored planiranih promjena - FSC-gorward schedule of changes - - razpored načrtovanih sprememb klijent - client - - odjemalec niz oznake sredstva - asset tag string - - niz oznake sredstva upad - intrusion - - vdor G2C- e-uprava za građane - G2C-government to citizens - - G2C-ja e-uprava za občane direktan pristup do memorije - DMA- direct memory access - - neposreden dostop do pomnilnika postavljanje tastature - key map - - postavitev tipkovnice protokol podmreže - SNP-subnetwork protocol - - protokol podomrežja kućno bankarstvo - home banking - - domače bančništvo brašno za paniranje - - Semmelbrösel - moka za paniranje suncokretovo ulje - - Sonnenblumenöl - sončinčno olje kvasac - - Hefe - kvas bijelo brašno - - Weizenmehl - bela moka ječmeni slad - barley malt - Gerstenmalz - ječmenov slad invertni tekući šećer - invert sugar syrup - Invertzuckersirup - invertni tekoči sladkor - - - područje upotrebe - Scope of Application - - območje uporabe uslovi plačanja - payment conditions - - plačilni pogoji zahtjev za plačanje - payment request - - plačilni zahtevek po zaključavanju - After locking - - po zaklenitvi prozor za prijavu - login screen - - pogovorno okno za prijavo povezivanje - connecting - - povezovanje prvenstven - preferred - - prednosten prioritetan - preferred - - prioriteten na raspolaganju - available - verfügbar - na razpolago na raspolaganju - available - - raspoložljiv povezanost - connectivity - - povezanost namještanje - setup - Einstellung - namestitev postupak - procedure - - postopek upotrebljavanje - using - - uporabljanje osoblje održavanja - service personnel - - vzdrževalno osebje upravljanje liftom - elevator control - - krmilje dvigala ipak - however - - vendar bilo kako - however - - kakorkoli kragna - - Kragen - ovratnik sirovina - feedstock - Einsatz, m - surovina rukav - sleeve - Ärmel,m - rokav đžep - pocket - Tasche, f - žep ušiv - gusset - Zwickel, m - všitek kapuljača - hood - Kapuze, f - kapuca čipka - lace - Spitze, f - čipka potkošulja - undershirt - Unterhemd, n - spodnja majica lan - flax - Flachs, m - lan naljepnica - sticker - Klebeschild, n - nalepka pored toga - furthermore - - poleg tega tehnika modeliranja poslovnih procesa - EPC-event-driven process chain - - tehnika modeliranja poslovnih procesov, del metodologije ARIS pomoćno sredstvo za dostup - acces utility - - pripomoček za dostop uvodna anomacija - flash intro - - uvodna animacija navigacijsko drvo - Tree navigation - - drevesna navigacija prekinuti - disconnect - - prekiniti ponovo poveži - re-connect - - ponovno poveži još uvijek ne radi - is still hanging - - še vedno ne deluje preporučeni - recommended - - priporočeni izbor - selection - - izbira prvi put - for the first time - - prvič prečica - shortcut - - bližnjica postavljanje - installing - - namestitev tipka return - return key - - vnašalka tipka return - return key - - tipka return povezan - connected - - povezan ako to nije - If it is not - - če ni tega čarobnjak - wizard - - čarovnik pobuđen - energized - - spodbujen dodjeljivanje - assigning - - dodeljevanje kompletirati - complete - - dokončati pisač (naprav slična peru, koj se upotrebljav u grafici za unos podataka) - stylus - - pisalo (naprava, podobna peresu, ki se uporablja v grafiki za vnos podatkov zakačka - tab - - zavihek osvježi - refresh - - osveži otkucajte - tick - - odkljukajte kontrolno polje - check box - - potrdilno polje spuštajući meni - drop-down menu - - spustni meni sigurna veza - Secure Connection - - varna povezava da zatvorite prozor - to close the window - - da zaprite okno startajte - start-up - - zaženite startovanje - starting - - zagon novonastali - Fledgling - - novonastali prijevremeno - prematurely - - predčasno radni sto - desktop - Schreibtisch - namizje obnova - renewal - - obnova aktivna sinhronizirana veza - Active Sync connection - - aktivna sinhronizirana povezava i opet pokušajte - and try again - - ter spet poskusite veza - hang-up - - povezava crna lista - Blacklist - - črna lista z6a početak - for the time being - - za začetek samostalni start - bootstrap - - samozagon preglednik - browser - - brskljalnik softver - softwer - - softver kratko ime - Short Name - - kratko ime ID korisnika - User ID - - ID uporabnika namještivač - Installer - - nameščevalnik monter - Installer - - namestitvenik prikrivena kopija - BCC-blind carbon copy - - prikrita kopija - - Scheuerleiste - - - Scheuerleiste - odlagalište - clipboard - - odložišče odlagalište - clipboard - - odlagališče internet stranica - webpage - - spletna stran obrazac - form - - obrazec uređivanje - edit - - urejanje pogled - View - - pogled kursor - cursor - - kazalček kursor - cursor - - kurzor priljepiti - paste - - prilepiti odgovarajući jezik - appropriate language - - primeren jezik to će biti namješteno automatski - it will be installed automatically - - to bo nameščeno samodejno zatvoriti - close - - zapreti administrator za upravljanje - Power administrator - - administrator za upravljanje prikazan - displayed - - prikazan uloga - role - - vloga pronaći - retrieve - - poizvedeti cjelina - whole - - celota ID korisnika - User ID - - ID uporabnika lokalna IT podrška - local IT support - - lokalna i T podpora pomoć - assistance - - pomoč prozor za dijalog - dialog window - - pogovorno okno udubljen - recessed - - poglobljen formatiranje - formatting - - formatiranje čisti start - Clean boot - - čisti zagon uporedna analitička obrada podataka - OLAP-online analytical processing - - sprotna analitična obdelava podatkov potvrdno polje - checkbox - - potrdilno polje potvrdno polje - checkbox - - potrditveno polje potvrdno polje - check box - - potrdilno polje dugme "traži" - search button - - gumb "išči" transfer novca - transfer of money - - nakazilo konstantna brzina - constant speed - - konstantna hitrost smjer kretanja - traveling direction - - smer gibanja vratna brava - door lock - - vratna ključavnica zaustavljanje vrata - door stop - - ustavljanje vrat signalizirajući - flashing - - signalizirajoč čitajućo pišuća memorija - Random Access Memory - - bralno pisalni pomnilnik - - - srecanje fićfirić - toff - - kicoš - toff - - povjerenik - repository - Treuhänder, m - zaupnik ni - n - n - n bx - b - bv - b iskopavanje po internetu - web mining - - rudarjenje po spletu odgovornost - responsiveness - - odzivnost skenirati - scan - - skenirati skenirati - scan - - tipati izvoz podataka - data export - - izvoz podatkov modul jezgra - kernel module - - modul jedra dugme posjeta - about button - - gumb vizitka pričvršćenje sa trenjem - - Spreizdübel - pritrditev s trenjem ITIN-porezni broj - Individual Taxpayer Identification Number - - ITIN-davčna številka EIN-porezni broj - Employer Identification Number - - EIN-davčna številka snimanje - download - - snemanje tabela troškova - cost table - - stroškovna preglednica interfejs za kompjuterski pristup telefonu - TAPI-telephony application programming interface - - vmesnik za telefonske storitve (vmesnik, ki omogoča povezovanje računalnika s telefonskimi storitvami) - Textarea Prop - Textfeld mehrzeilig Eigenschaften - - Selection Field Prop - Auswahlfeld Eigenschaften - - Text Field Prop - Textfeld einzeilig Eigenschaften - - Image Button Prop - Bildbutton Eigenschaften - - Radio Button Prop - Radiobutton Eigenschaften - - Hidden Field Prop - verstecktes Feld Eigenschaften - - Checkbox Prop - Checkbox Eigenschaften - - Button Prop - Button Eigenschaften - - Anchor Prop - Anker Eigenschaften - - Image Properties - Bild Eigenschaften - - Table Properties - Tabellen Eigenschaften - - Cell Properties - Zellen Eigenschaften - - Split Cell - Zelle teilen - - Merge Cells - Zellen vereinen - - Delete Cells - Zelle loeschen - - Insert Cell - Zelle einfuegen - - Delete Columns - Spalte loeschen - - Insert Column - Spalte einfuegen - - Delete Rows - Zeile entfernen - - Insert Row - Zeile einfuegen - - Edit Link - Link editieren - - Image Button - Bildbutton - - Selection Field - Auswahlfeld - - Button - Klickbutton - - Hidden Field - verstecktes Feld - - Textarea - Textfeld mehrzeilig - grabilica - - Greifer, m - granica - - Grenze, f - meja izvještaj o probi - test report - Prüfbericht, m - poročilo o preskusu proba - test specimen - Probe, f - preskušanec tkanina - textile - Gewebe, n - tkanina tekstilno ulje - textile oil - Textilöl, n - tekstilno olje šivanje tkanina - textile sewing - nähen (von Textilien, f) - šivanje tkanin nadekati se - - - napokati se nadekati se - - - nažreti se mustra - - - vzorec mušema - - - povoščeno platno mušmula - - - nešplja mušterija - - - kupec mušterija - - - odjemalec mušterija - - - klijent muštikla - - - ustnik muštrati - - - vaditi muštrati - - - učiti muštrati - - - trdo ravnati s kom muštrati - - - urejati mutabdžija - - - izdelovalec odej iz kozje volne nabavka - - - nakup nabavka - - - naročilo nabavljač - - - nakupovalec nadurenko - - - kujavec nadurenost - - - kujavost nadut - - - napihnjen nadut - - - zabuhel nadut - - - ošaben nakastiti - - - nameniti se naklopati se - - - nažreti se naklopati se - - - nakrasti se kompjuterska oprema - hardware - Hardware, f - računalniška oprema struja - flow - Strom, m - tok strujni ventil - flow control valve - Stromventil, n - tokovni ventil upravljač toka (struje) - flow control valve - Stromventil, n - krmilnik toka fluidna konduktanca - fluid conductance - Leitwert, m - fluidna konduktanca fluidna provodnost - fluid coductance - Leitwert, m - fluidna prevodnost hidraulični pogon - fluid drive - hydraulischer Antrieb, m - hidravlični pogon dragi cijenjeni navigacijski klijentu - Dear valued nav-u customer - - Draga cenjena navigacijska stranka pišemo - We are writing - - pišemo nudi mapu - offers map - - ponuja mapo u budućnosti - In future - - v prihodnosti sa prijateljskim pozdravima - With best regards - - s prijateljskimi pozdravi molimo otipkajte ovdje - please tick here - - prosimo odkljukajte tukaj mlaznica - nozzle - Düse, f - šoba kreja - - - šoja krečnjav - - - apnast dijete - kid - - otrok dijete - kiddy - - otrok dijete - child - - otrok dijete - little one - - otrok oblak - cloud - - oblak - nebule - - prostor - area - - prostor - space - - prostor - volume - - motka - bar - - motka - rod - - motka - shaft - - motka - staff - - kućište - box - Gehäuse - kutija - packaging - - kutija - casing - - kutija - reception box - - voz - - Zug [der] - vlak krevet - - Bett [das] - postelja brodski viseći krevet - - Hängematte, f - pokrivač za krevet - - Bettdecke, f - kriv - - schuld, schuldig - biti kriv - - schuld haben (sein) - trava - - Gras,n - trava morska trava - - Seegras, n - morska trava radno vrijeme - - Öffnungszeiten, f (pl.) - delovni čas vrijeme (meteorološki) - - Wetter, n - vreme (meteo.) slobodno vrijeme - - Freizeit, f - prosti čas proteći (vrijeme) - - vergehen - za vrijeme - - während, binnen - vrijeme (sat) - - Zeit, f - starina (vrijeme) - - Altertum, f - potok - - Bach, m - gorski potok - - Wildbach, m - aerodrom - airport - Flughafen, m - letališče kolica - - Karre,f - dječija kolica - - Kinderwagen, - invalidska kolica - - Rollstuhl, m - krava - - Kuh, f - krava tele - - Kalb,n - ovca - - Schaf,n - konj - horse - Pferd, n - konj vodeni konj - - Nilpferd, n - mačka - - Katze, f - tijelo kabine - car body - - telo kabine - 3-phase A. current rectifier - - 3-fazni izmenični usmernik apsolutna vrijednost - absolute value - - absolutna vrednost aksijalni ležaj - axial bearing - - aksialni ležaj aksijalni potisak - axial thrust - - aksialni sunek akumulator - accumulator - - akumulator akustična buka - acoustic noise - - akustični hrup akustični javljač - voice announcement - - akustično naznanilo daljinski alarm - remote alarm - - alarm na daljavo alarmni sistem - alarm system - - alarmni sistem alfanumerički pokazatelj - alphanumeric indication - - alfanumerični pokazatelj algoritam - algorithm - - algoritem amplituda - amplitude - - amplituda anti-paralelni strujni krug - anti-parallel circuit - - anti-paralelni tokokrog armaturna ploča - armature plate - - armaturna plošča asinhroni motor - asynchronous motor - - asinhroni motor auto dizalica - automobile elevator - - avto dvigalo automatska vrata - automatic door - - avtomatska vrata autmatska vrata - automatically operated door - - avtomatska vrata automatski povratak - automatic reurn - - avtomatski povratek automatsko niveliranje - automatic re-leveling - - avtomatsko niveliranje automatsko spuštanje u nuždi - automatic emergency lowering - - avtomatsko spuščanje v sili bankovna sigurnosna kontrola - bank security control - - bančna varnostna kontrola malj - ram - - bat hidraulični klip - ram - - bat klip pritiskivač - ram - - bat hidraulički teleskopski cilindar - ram - - bat memorija sa direktnim pristupom - ram - - RAM-bralno pisalni pomnilnik klizać na kratkohodnoj rendisaljki - ram - - baterija - battery - - baterija - ram rod - - batni drog BESE utičnica - BESE plug - - BESE vtičnica bistabilni magnetni prekidać - bistable magnetic switch - - bistabilno magnetno stikalo bistabilni prekidač - rocker switch - - bistabilno stikalo odbijač protutega - counterweight buffer - - blažilnik protiuteži - multi-spring buffer - - blažilnik z večimi vzmetni blokiranje - obstruction - - blokiranje blokiranje etaže - floor blocking - - blokiranje etaže - - - brazda konopca - rope groove - - brazda vrvi zvučni signal preopterećenja - overload buzzer - - brečalo preobremenitve zvučni signal alarma - alarm buzzer - - brenčalo alarma električna brava - buzzer - - zujalica - buzzer - - zvono - buzzer - - zujalica - signal buzzer - - zujalica - buzzer - - bez torzije - free of twist - frei von Verdrehung - brez torzije bezreduktorski - gearless - - brezreduktorski bezreduktorski motor - gearless machine - - brezreduktorski motor bus vodić zgrade - building bus - - bus vodilo zgradbe vrijeme čekanja - call waiting time - - čas čakanja vrijeme čekanja - waiting time - - čas čakanja vrijeme dolaska - access time - - čas dostopa vrijeme natovaranja - loading time - - čas nakladanja vrijeme otvaranja vrata - door opening time - - čas odpiranja vrat vrijeme otvaranja vrata - door open time - - čas odpiranja vrat vrijeme punjenja - boarding time - - čas polnjenja vrijeme pražnjenja - discharge time - - čas praznjenja vrijeme aktiviranja kočnice - brake release time - - čas proženja zavore vrijeme aktiviranja kočnice - time of brake release - - čas proženja zavore vrijeme vožnje - running time - - čas vožnje vrijeme vožnje - traveling time - - čas vožnje vrijeme vožnje putnika - passenger riding time - - čas vožnje potnikov vrijeme zadržavanja vrata - door dwell time - - čas zadrževanja vrat vrijeme zatvaranja vrata - door closing time - - čas zapiranja vrat vremenska konstanta rotora - rotor time constant - - časovna konstanta rotorja čeljust - jaw - - čeljust jama - hoistway - - jašek okno - shaft - - jašek jama - well - - jašek jama - pit - - jama hrpa - heap - - kopica korisnički servis - user sevice - - uporabniška storitev potrebno vrijeme - lead time - - potrebni čas tablični kompjuter, prenosni kompjuter sa ekranom na dodir olovkom i programskom opremom za prepoznavanje pisanja - tablet PC - - tablični računalnik, prnosnik z naslonom na dotik, pisalom in programsko opremo za prepoznavo pisave kod - code - - geslo pravilo - regulation - - pravilo pravilo - rule - - pravilo SAMOSTALNI PREVODILAC - FREELANCE TRANSLATOR - freiberuflicher Übersetzer - SAMOSTOJNA PREVAJALKA - age determination of trees - - ugotavljanje starosti dreves - alder - - jelša (Alnus (spp.)) - arboriculture - - arborikultura; vzgoja drevja - arborvitae - - klek (Thuja (spp.)) - articles of straw and plaiting materials - - pletarski izdelki - ash - - jesen (Fraxinus (spp.)) - assembly (installation, erection) of wooden buildings - - montaža (postavljanje) lesenih zgradb - band saws - - tračne žage - bark - - skorja - beech - - bukev (Fagus (spp.)) - bending or assembling machines - - stroji za upogibanje ali spajanje - bentwood furniture - - upognjeno pohištvo - birch - - breza (Betula (spp.)) - blockboards - - opažne plošče - blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring - - deščice in lamele za parket - boards surfaced with decorative laminates - - plošče, oplemenitene z dekorativnimi laminati - boards, mechanically worked or surfaced covered - - plošče, mehanično obdelane ali površinsko prevlečene - boards, not mechanically worked or surface covered - - plošče, mehanično neobdelane in površinsko neprevlečene - boards, planed or sanded, end-jointed - - plošče, obdelane, obrušene, spojene - boards, surfaced with melamine resin impregnated paper - - plošče, oplemenitene s papirjem, impregniranim z melaminsko smolo - briquettes - - briketi - carob tree/locust bean - - rožičevec (Ceratonia (spp.)) - boards surfaced with decorative laminates - - plošče, oplemenitene z dekorativnimi laminati - boards, mechanically worked or surfaced covered - - plošče, mehanično obdelane ali površinsko prevlečene - boards, not mechanically worked or surface covered - - plošče, mehanično neobdelane in površinsko neprevlečene - boards, planed or sanded, end-jointed - - plošče, obdelane, obrušene, spojene - boards, surfaced with melamine resin impregnated paper - - plošče, oplemenitene s papirjem, impregniranim z melaminsko smolo - cases, boxes, crates, drums and similar packings of wood - - zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna lesena embalaža - casks, barrels, vats, tubs, and coopers - - sodi, čebri, vedra, škafi ipd.

Praktisches Wissen für Trading-Einsteiger Wer für sein Investment auf Online-Trading bauen möchte, braucht dafür ein solides Fundament.

Schon ein paar wenige praktische Tipps, können den Einstieg in die Trading-Welt enorm erleichtern.

Virtueller sex chart-35Virtueller sex chart-63Virtueller sex chart-43

Dorthin werden alle Telefonate geleitet die nicht entsprechend der DID/MSN zugeordnet werden konnten.

Das Phänomen kommt vor, wenn man ein ISDN-Gateway nutzt.

Dieses besitzt in der Regel mehrere Ports die von 3CX mit den Nummern 10000, 10001, 10002 usw. Dabei wird bei eingehenden Regeln unterschieden über welchen dieser Port...

Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. opravila po potrebi prilagodite ga tako - if necessary adjust - - po potrebi ga prilagodite tako uradite održavanje - perform maintance work - - opravite vzdrževalno delo zatvorite vrata - close the door - - zaprite vrata umetnite ključ - insert key - - vstavite ključ pročitajte - read out - - preberite opterećenje kabine (lifta) - car load - - obremenitev kabine sigurnosna oprema - safety kit - - varnostna oprema knjižica održavanja - maintance booklet - - vzdrževalna knjižica otpustite polugu - release the lever - - sprostite vzvod - scheduled service - - redna storitev - cleaning task - - čistilno opravilo zaštita od udara - - Prallschutz - zaščita od udara bez učinka - - unwirksam - brez učinka pločica upozorenja - - Warnschilder - opozorilna ploščica prepravke - - Umbauten - pregradnje mjerenje - - Messung - meritev - pre-adjusted - - prednastavljen neuravnotežen - unbalanced - - neuravnotežen povucite gore - pull up - - potegnite gor pred montažu - befor installing - - pred montiranjem poleđina rubne strukture - rear skirting structure - - zaledje robne strukture kavezne matice - cage nuts - - kletne matice pretvarač napetosti - voltage converter - Spanungswandler, m - napetostni pretvornik transformator napetosti - potencial transformer - Spanungswandler,m - napetostni transformator transformator napetosti - voltage transducer - Spannungswandler, m - napetostni transformator kutija za hlađenje - cooler - Kühlbox, f - hladilna škatla prenosni frižider - cooling box - Kühlbox, f - hladilna škatla fuj - fuj - fuj - fuj - - - test odgovornost za proizvod - product liability - Produkthaftung, f - odgovornost za izdelke odvajač - delimiter - - ločilec direktor - executive - - direktor direktor - chief executive officer, CEO - - direktor komunikacioni i informacioni sistemi - CIS-communications and information systems - - komunikacijski in informacijski sistemi južni most - ICH-southbridge, input/out controller hub - - južni most ležajna čahura - bearing bush - Lagerbuchse, f - ležajna puša semering - oil seal - Dichtring, f - tesnilka radijalni zaptivač - sealing ring - Dichtring, m - tesnilni obroč čep sa navojem - screw plug - Ve4rschlussschraube, f - vijačni čep navojni zatik - slotted end hexagon socket - Gewindestift, m - navojni zatič ograničavajući vijak - stop screw - Anschlagschraube, f - omejevalni vijak (naslonski) aksijalna podloška - thrust washer - Anlaufscheibe, f - oporni kolut čivija - - Stift - preklopni ventil - check valve - Rückschlagklappe, f - sjekač grana - chapper - Häcksler - drobilec vej odluka - decision - - odločba rješenje - conclusion - - sklep tesar - carpenter - - tesar klizni zasun - gate valve - Plattenschieber, m - ploščati ventil klizni zasun - gate valve - Plattenschieber, m - ventil z vrljivim oliščatim drsnikom obrazovanje na daljinu - distance learning - - izobraževanje na daljavo mreža podataka - datagrid - - podatkovna mreža nativirusna programska oprema - antivirus software - - protivirusna programska oprema identifikator - ID- identifier - - označevalnik paketna obrada - batch processing - Verarbeitung von Aufgabensätzen - paketna obdelava interaktivni program - interactive program - - interaktivni program sistem datoteke - NTFS- new technology file system - - datotečni sistem šifrirani razdjeljak - encrypted partition - - šifrirani razdelek analiza domene - domain analysis - - analiza domene integracija - integration - - integracija informaciona i telekomunikaciona tehnologija - ICT-information and comunication tecnnology - - informacijska in komunikaijska tehnologija protokol paketnog prijenosa podataka sistema mobilne telefonije, poznat i pod imenom 3,5 G - HSDPA- high-speed down link packet access - - protokol paketenga prenosa podatkov sistema mobilne telefonije, znan pod imenom 3,5 G sistemska programska oprema - system software - - sistemsko programje povezivač - linker - - povezovalnik zatvarajući zasun - - Absperrklappe - Podešavanja prirubnice - - Flanschverbindungen - podešavanja - fittings - Verschraubungen, pl - montaže kolut zasuna - - Klappenscheibe - leptirasti povratni ventil - buterfly check valve - - uključivanje - activation - Freischaltung, f - vključitev uključivanje - work clearance - Freischaltung, f - vključitev - - Gewindestift - navojni zatik navojna šipka - threaded rod - Gewindestange, f - upušteni otvor - counter bore - Gegenbohrung, f - osovinski vod - - Wellendurchführung - poravnati - aligning - Fluchten, n - poravnati zaporna podloška - latch washer - Rastgriff - unutrašnji prečnik ležaja - bearing bore - Lagerbohrung, f - luknja ležaja ležajna čahura - bearing bush - Lagerbuchse, f - ležajna blazinica opterećenje ležaja - bearing force - Lagerkraft, f - obremenitev ležaja zaptivka ležaja - bearing gasket - Lagerdichtung, f - tesnilka ležaja remen - belt - Gurt, m - trak benzinski motor - petrol engine - Benzinmotor, m - bencinski motor vazelin - petrolatum - Petrolatum, n - vazelin faza - phase - Phase, f - faza klipni motor - piston motor - Kolbenmotor, m - batni motor klipna pumpa - piston pump - Kolbenpumpe, f - batna črpalka udaljenost - pitch - Abstand, n - razdalja uspon - pitch - Steigung, f - vzpon udaljenost - pitch - Entfernung, f - oddaljenost podjela - pitch - Teilung, f - razdelek, delitev korak navoja - pitch - Teilung, f - korak navoja, navojni korak osna razdioba puža - pitch - Schneckensteigung, f - osni razdelek polža razmak (vozila) - pitch - Abstand, n (Fahrzeug, n- Schleppvorrichtung, f - razmik (vozičkov tresač - shaker - - vibrator vibrator - vibrator - - vibrator vibrator - vibrator - Rüttler, m - vibrator pored - beside - neben - zraven štoperica - timer - Kurzzeitmesser, m - štoparica protokol za upravljanje povezivanja - LCP-link link control protocol - - protokol za krmiljenje povezave vrteče polje - spin box - - vrtilno polje nezamjenjivi disk - fixed disk - - nezamenljivi disk mrežna priključna tačka - NTP- network termination port - - omrežna priključna točka podijeljeni troškovi - apportioned cost - - porazdeljeni stroški internet prodavnica - online shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - internet shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - web shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - online store - - spletna prodajalna internet prodavnica - e-shop - - spletna prodajalna internet prodavnica - e-store - - spletna prodajalna prilagođeni razmak - customization distance - - prilagoditvena razdalja bitni znak - bitmap character - - bitni znak podmazivanje - lubrication - - podmazovanje podešavanje - adjustment - Verstellung - nastavitev radovi - operations - - dela gabaritna visina puta izvlačenja - hoistway headroom - - gabaritna višina jaška počisti - clean - - počisti suprotni kotačić - kicking roller - - nasprotno kolesce dnevnik grešaka - error log - - dnevnik napak ne smije - must not to be - - ne sme tipka za zaustavljanje - stop switch - - stikalo za zaustavitev poluga - lever - Schwinge - vzvod okidač - releaser - - sprožilec - snap scatch - - zaskočna zaponka ventil za zaustavljanje - shot-off valve - - ventil za zaustavitev ventil za zaustavljanje - shot-off valve - - ventil za zaustavitev remenica - pulley - Scheibe - vrvenica razmak - gap - Abstand - razmik - pulley shaft - - os vrvenice - wire rope - - žica iz vrvi - wire rope - - žična vrv - lubricate - - podmazati klip - jack - - bat labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv labav konopac - slack rope - - ohlapna vrv organ veze - coupler - - meč otključan - unlocked - - odklenjen - collector - - Dacar - pit set - - sklop v jami - dipstick - - merilna palica za olje - counter wedge - - "Plomba" v obliki klina - grip wedge - - ročaji v obliki klina - fork-shaped pieces - - kosi v obliki čeljusti govorni modem - voice modem - - govorni modem alatni popis - toolbar - Werkzeugliste, f - orodna vrstica spuštajući meni - pull down menu - - spustni meni spuštajući meni - drop down menu - - spustni meni virtualni - virtual - - virtualni lično prilagođavanje - personalization - - osebna prilagoditev objaviti - publish - - objaviti poslovna godina - financial year - - poslovno leto raspršiti - dither - - razpršiti virtualna privatna mreža - VPN-virtual private network - - navidezno zasebno omrežje baner - banner - - pasica njakati - - - rigati njihalo - - - nihalo njemački - germany - Deutsch - nemški novčanik - - - denarnica novčanica - - - bankovec novajlija - - - novinec nula - - - ničla njuškati - - - vohljati oglasna daska - bulletin board - - oglasna deska registar glavne prekidajuće maske - master interrupt mask register - - register glavne prekinitvene maske stražarski mahanizam - watchdog timer - - stražni mehanizem pejdžer - pager - - osebni kličnik BSD-Berkelejeva programska dictribucija - BSD- Berkeley Software Distribution - - BSD-berkelejska programska distribucija usmjeren znacima - charactre-oriented - - znakovno usmerjen usmjeren znacima - character-based - - znakovno usmerjen komponenta - Component - - komponenta komponenta - asset - - komponenta komponenta - artifact - - komponenta komponentna biblioteka - component library - - komponentna knjižnica zakazano održavanje - predictive maintaince - - napovedno vzdrževanje prevedeni jezik - compiled language - - prevedeni jezik lični organizator - PDA-personal digital assistant - - dlančnik lični organizator - PDA-personal digital assistant - - osebni organizator ručni kompjuter - handheld computer - - ročni računalnik radno opterećenje - workload - - delovna obremenitev reklamiranje na web stranici - webbing - - objavljanje na spletu sjednica preko čitave stranice - full-screen session - - seja čez celoten stran zaštitna obuća - safety shoes - - zaščitna obutev kliješta - pliers - Zange - klešče oprema - kit - - oprema - shaft - - jašek jama - pit - - jama točkalo - punch - - točkalo "bolcn" - bolt - - sornik vijak - bolt - Schraube [vorgesehen für Mutter] - vijak klin - bolt - Dorn - svornik vijak sa maticom - bolt - Donnerkeil - svedrovec - spring pin - - vzmetni zatič vučna greda - traction beam - - vlečna gred čioda - pin - Bolzen, m - zatič pogođen - affected - - prizadet ponjave - tilts - - ponjave cerade - tilts - - cerade - upgraded - - izboljšan - terminal block - - spnčnica prijava greške - callback - - prijava napake ne radi - out of service - außer Betrieb - ni v obratovanju palica - bar - - palica burgija - drill - Bohrer - sveder brusni papir - emery-paper - - brusini papir bežična aplikacija - wireless application - - brezžična aplikacija hladni ponovni start - cold restart - - hladen ponovni zagon metalno oksidni poluprovodnik - MOS- metal oxide-semiconductor - - kovinsko oksidni polprevodnik skupljanje podataka - data aquisition - - zbiranje podatkov skupljanje podataka - collection data - - zbiranje podatkov revizija - audit - - revizija poluprpvodnička tehnologija koja se upotrebljava u digitalnim kamerama i kompjuterima - CMOS-complementary metal oxyde semiconductor - - polprevodnočka tehnologija ki se uporablja v digitalnih kamerah in računalnikih pretraga - search - - pomoć (često postavvljanja pitanja i odgovori) - FAQ - - foto ćelija - photo electric sensor - Lichtschranke, die - foto celica svjetlosni senzor - photo electric sensor - Lichtschranke, die - svetlobni senzor komunikacioni link - communication link - - komunikacijska povezava vučna petlja - towing attachments - Mitnehmer, m - vlečna zanka udarač - kicker - - regulator brzine - overspeed governor - - hitrostni regulator eternet - ethernet - - eternet upravljanje odnosa sa strankama - CRM-customer relationship managment - - upravljanje odnosov s strankami red tipki - button bar - - vrstica gumbov podupirač - - Gegenhalter, - prenos gpvora u realnom vremenu i signalizacija, potrebna za upravljanje tog prenosa u paketnim mrežama sa protokolom IP - VOIP-voice over IP - - prenos govora v realnem času in signalizacija, potrebna za krmiljenje tega prenosa v paketnih omrežjih s protokolom blizinski prekidaö - Nährungsschalter - - pritisni stremen - - Niederhalterbügel - povratni odgovor - acknowledgement - Rückmeldung - potrdilo taktni remen - - Zutaktgurt - svjetlosna rampa - - Lichtschranke - svetlobna zapora izopropilbenzol - cumene - - izopropilbenzol pomićni sto za ulaganje - - Stapelhub - mrežni sistem - PC-net system - - omrežni sistem ključ za šifriranje - encryption key - - šifrirni ključ mrežni upravljački protokol - NCP-network control protocol - - omrežni krmilni protokol pretpostavka - - - domneva PERT-diagram (mrežni diagram projekta) - PERT-diagram - - PERT-diagram (mrežni digram projekta) generatorski gas - generator gas - Generatorgas, n - generatorski plin genarator - generator unit - Generatoreinheit, f - generator izabrati - extract - - izbrati nalogodavac - - Aufraggeber - naručilac - - Auftraggeber - administrator stranice - webmaster - - spletar vebmaster - webmaster - - sistemski administrator spletnega strežnika tanki klient - thin client - - tanki klient tanki klijent - thin client - - lahki odjemalec signalizacija broj 7 (kvaziprifružena signalizacija u digitalnim mrežama) - signalling system no.

- a.c.welding generator - Wechselstrom-Sschweissgenerator m - varilni generator z izm.napetostjo odnos mase zraka i goriva - A/F ratio(air/fuel ratio) - Luft-Brennstoff-Verhältnis n - razmerje mas zrak in goriva fatalna greška - fatal error - - usodna napaka profil navoja - ridge - Gewindezahn m - profil navoja kočiona čeljust - brake shoe - - zavorna čeljust sistemski red - system bar - - sistemska vrstica mobitel - mobil phone - handy - mobilnik kontrola lifta - elevator control - - kontrola dvigala priručnik za tečaj - course manual - - priročnik za tečaj priručnik za predavača - trainer manual - - priročnik za predavatelja priručnik za rad na terenu - field manual - - priročnik za delo na terenu otklanjanje grešaka - troubleshooting - - odprava napak pozvati - call up - - priklicati prijava greške - call back - - prijava napake pozivna tipka - call button - - pozivna tipka aktiviranje - activation - - sprožitev autentikacija - authentication - autentifizieren - avtentikacija korisnički interfejs - user interface - - uporabniški vmesnik pregled - check - - pregled opis proizvoda - product description - - opis izdelka ulje za mjenjače - gear oil - Getriebeöl ,n - olje za menjalnike zupčasta pumpa - gear pumpe - Zahnradpumpe ,f - zobniška črpalka - subdirectory - - podimenik sporazumijevanje - communication - - sporazumevanje USB-ključ - USB-key - - USB-ključ,pomnilniška naprava Ponuđać programskih usluga - ASP-application service provider - - ponudnik progr. zajednički - common - - skupen upoređivati - compare - - primerjati kompas - compass - - kompas razumijevanje - comprehension - - razumevanje kompjuter - computer - - računalnik kondom - condom - - kondom sadržaj - contents - - vsebina kontinent - continent - - kontinent kuhati - cook - - kuhati prepisati - copy - - prepisati ugao - corner - - vogal pokvarenost - corruption - - pokvarjenost kozmetika - cosmetics - - kozmetika brojati - count - - šteti država - country - - dežela pokrov - covering - - pokrov krava - cow - - krava majstorija - craft - - rokodelstvo ruža - crest - - roža zločin - crime - - zločin krokodil - crocodile - - krokodil žetva - crop - - letina kruna - crown - - krona plakati - cry - - jokati krastavac - cucumber - - kumara šolja - cup - - skodelica zavjesa - curtain - - zavesa kriv - curved - - kriv obićaj - custom - - navada sjeći - cut - - rezati bodež - dagger - - bodalo brana - dam - Damm - jez plesati - dance - - plesati taman - dark - - temen strelica - dart - - puščica kći - daughter - - hči dan - day - - dan gluh - deaf - - gluh smrt - death - - smrt dug - debt - - dolg dubok - deep - - globok jelen - deer - - jelen braniti - defend - - braniti potišten - depressed - - pobit paučina - cobweb - - pajčevina kahva - coffee - - kava hladan - cold - - hladen skupljanje - collection - - zbiranje češalj - comb - - glavnik doći - come - - priti zajednički - common - - skupen upoređivati - compare - - primerjati razumijevanje - comprehension - - razumevanje kompas - compass - - kompas kavez - cage - - kletka kotao - caldron - - kotel imenovati - call - - imenovati kamila - camel - - kamela fotografski aparat - camera - - fotografski aparat logor - camp - - tabor pustinja - desert - - puščava dijamant - diamond - - diamant - diarrhea - - driska rječnik - dictionary - - slovar umrijeti - die - - umreti različit - different - - različen težak - difficult - - težek dinosaurus - dinosaur - - dinozaver prljav - dirty - - umazan bolest - disease - - bolezen činija - dish - Platte, f - skleda nepošten - dishonest - unehrlich - nepošten ne slušati - disobey - missachten - ne ubogati distrikt - district - Kreis, m - okoliš dijeljenje - division - Teilung, f - delenje rezveden - divorced - geschieden - ločen raditi - do - tut - delati doktor - doctor - Arzt, m - zdravnik pas - dog - Hund, m - pes lutka - doll - Puppe, f - punčka darovati - donate - schenken - darovati magarac - donkey - Esel, m - osel zmaj - dragon - Drache, m - zmaj crtati - draw - abzeichen - risati fijoka - drawer - Schubfach, n - predal san - dream - Traum, m - sanje piti - drink - trinken - piti bubanj - drum - Trommel, f - boben pijan - drunk - getrunken - pijan gnojivo - dung - Dung, m - gnoj prah - dust - Staub, m - prah orao - eagel - Adler, m - orel uho - ear - Ohr, n - uho minđuša - earing - Ohrring,m - uhan zemlja - earth - Erde, f - zemlja grnčarija - earthenware - Steingut, n - lončevina zemljotres - earthquake - Erdbeben, n - potres istok - east - Osten, m - vzhod lagan - easy - einfach - lahek jesti - eat - Iss! - - gospa množenje - multiplication - - množenje množiti - multiply - - množiti (se) muzika - music - - glasba brkovi - mustache - - brki nijem - mute - - nem moj - my - - moj tajna - mystery - - skrivnost nokat - nail - - noht ekser - nail - - žebelj go - naked - - nag ime - name - - ime salveta - napkin - - servieta droga - narcotic - - narkotik uzak - narrow - - ozek priroda - nature - - narava vrat - neck - - vrat trebati - need - - potrebovati igla - needle - - šivanka susjed - neighbor - - sosed gnijezdo - nest - - gnezdo mreža - net - - mreža nikad - never - - nikoli nov - new - - nov noć - night - - noč devet - nine - - devet ne - no - - ne klimati - nod - - kimati bučan - noisy - - hrupen nijedan - none - - nobeden rezanci - noodles - - rezanci podne - noon - - poldan sjever - north - - sever nos - nose - - nos sada - now - - sedaj broj - number - - število bolničarka - nurse - - bolničarka ovas - oats - - oves pokoravati se - obey - - ubogati ocean - ocean - - ocean od - of - - od ured - office - - urad službenik - official - - uradnik star - old - - star tuš kada - - Brausewanne, f - vodpkotlić - lavatory cistern - Spülkasten - umivaonik - - Waschbecken - utvrđivač - - härter - preljev, odliv - ovrflow - überlauf - zajednička vrsta - - Hauptzeile - skupna vrstica mjerna površina - - Messebene - merilna površina referenca - - Messebene - referenca pločica upozorenja - - Warnschilder - opozorilna ploščica dostava sadržaja - content delivery - - dostava vsebin razlikovano zaračunavanje - differential charging - - razlikovalno zaračunavanje web-aplikacija - web application - - spletna aplikacija sa mogućnošću osavremenjavanja - upgradeable - - z možnostjo posodobitve logična vrata - port logic - - logična vrata okvirni nacrt za obnovu poslovanja - business recovery plan framework - - okvirni načrt za obnovitev poslovanja brojčani znak - number sign - - številni znak brojčani znak - hash - - številni znak brojčani znak - crosshatch - - številski znak brojčani znak - octothorpe - - številski znak ulje - oil - - olje star - old - - star u - on - - v jednom - once - - enkrat jedan - one - - ena luk - onion - - čebula otvoriti - open - - odpreti ili - or - - ali naranča - orange - - pomoranča noj - ostrich - - noj naš - our - - naš van - out - - ven nadgradnja - outhouse - - stransko poslopje sporedna zgrada - outhouse - - stransko poslopje dogradnja - outhouse - - stransko poslopje vanjski - outside - - zunanji ovalni - oval - - ovalen peć - oven - Ofen - pečica bol - pain - - bolečina boja - paint - - barva par - pair - - par palata - palace - - palača šolja - pan - - ponev - frying - - ponev hlače - pants - - hlače papir - paper - - papir padobran - parachute - - padalo roditelji - parents - - starši papagaj - parrot - - papagaj paviljon - pavilion - - paviljon grašak - pea - - grah mir - peace - - mir pero - pen - - pero narod - people - - narod parfem - perfume - - parfum mjesečnica - period - - mesečno perilo ljubimac - pet - - ljubljenec klavir - piano - - klavir slika - picture - - slika komad - piece - - kos svinja - pig - - svinja jastuk - pillow - - blazina cijev - pipe - Schlauch - cev biljka - plant - - rastlina plastika - plastic - - plastika tribina - platform - - ploščad igrati - play - - igrati molim - please - - prosim izobilje - plenty - - obilica plug - plow - - plug džep - pocket - - žep otrov - poison - - strup policija - police - - policija glancati - polish - - loščiti siromašan - poor - - reven porcelan - porcelain - - porcelan lonac - pot - - lonec naliti - pour - - naliti trudna - pregnant - - noseča pripremiti - prepare - - pripraviti prah - powder - - prah prakticirati - practice - - prakticirati predsednik - president - - predsednik pritiskati - press - - pritiskati cijena - price - - cena svećenik - priest - - svečenik - prime minister - - monistrski predsednik premijer - prime minister - - princ - prince - - princ princeza - princess - - princesa štampati - print - - tiskati zatvor - prison - - zapor zatvorenik - prisoner - - zapornik poseban - private - - zaseben nagrada - prize - - nagrada prostitutka - prostitute - - vlačuga ponosan - proud - - ponosen publika - public - - publika vući - pull - - vleči bodljiv - pungent - - zbadljiv ljubičast - purple - - vijoličast ručna torbica - purse - - ročna torbica gurnuti - push - - potisniti položiti - put - - položiti spor - quarrel - - spor kraljica - queen - - kraljica pitanje - question - - vprašanje zec - rabbit - - kunec radio - radio - - radio kiša - rain - - dež duga - rainbow - - mavrica nasumice - random - - na slepo srečo silovati - rape - - posiliti pacov - rat - - podgan britva - razor - - britev čitati - read - - brati pobunjenik - rebel - - upornik arhiv - records - - arhiv crven - red - - rdeč frižider - refrigerator - - hladilnik odbiti - refuse - - odkloniti rođak - relative - - sorodnik sjetiti se - remember - - spomniti se iznajmiti - rent - - najeti popraviti - repair - - popraviti ležati - rest - - počivati restauracija - restaurant - - restavracija otkriti - reveal - - odkriti nosorog - rhinoceros - - nosorog rebro - rib - - rebro riža - rice - - riž bogat - rich - - bogat jahati - ride - - jahati desni - right - - desni desni - not left - - desni rijeka - river - - reka put - road - - cesta (o)pljačkati - rob - - (o)ropati robot - robot - - robot kamen - rock - - kamen saviti - roll - - zviti krov - roof - - krov soba - room - - soba pijetao - rooster - - petelin korijen - root - - koren - rose - - roža ruža - rose - - okrugao - round - - okrogel trljati - rub - - drgniti lenjir - ruler - - ravnilo lenjir - measure - - ravnilo hod - run - - teči hrđa - rust - - rja žrtvovati - sacrifice - - žrtvovati tužan - sad - - otožen siguran - safe - - varen so - salt - - sol slan - salty - - slan isti - same - - isti pijesak - sand - - pesek higijenski uložak - sanitary napkin - - higienski vložek satelit - satellite - - satelit umak - sauce - - omaka štediti - save - - privarčevati pila - saw - - žaga ljuska - scale - - luska brazgotina - scar - - brazgotina škola - school - - šola makaze - scissors - - škarje grebati - scratch - - praskati šarafciger - screwdriver - - izvijač more - sea - - morje pečat - seal - - pečat drugi - second - - drugi tajna - secret - - skrivnost vidjeti - see - - videti sjeme - seed - - seme sadnica - seedling - - sadika sam - self - - sam prodavati - sell - - prodajati rečenica - sentence - - stavek sedam - seven - - sedem šivati - sew - - šivati spol - sex - - spol sjenka - shadow - - senca plitko - shallow - - plitev oštar - sharp - - oster brijati (se) - shave - - briti (se) ona - she - - ona ovca - sheep - - ovca ćaršaf - sheet - - rjuha kora - shell - - lupina štit - shield - - ščit sijati - shine - - sijati lađa - ship - - ladja košulja - shirt - - srajca cipela - shoe - - čevelj pucati - shoot - - streljati obala - shore - - obala kratak - short - - kratek skupiti - shrink - - skrčiti bojažljiv - shy - - boječ srp - sickle - - srp udahnuti - sigh - - vzdihniti ćutljiv - silent - - molčeč svila - silk - - svila jednostavan - simple - - preprost jednostavan - simple - - preprost pjevati - sing - - peti sestra - sister - - sestra sjediti - sit - - sedeti šest - six - - šest koža - skin - - koža krilo - skirt - - krilo rob - slave - - suženj spavati - sleep - - spati nagib - slope - - nagib Slovenac - Slovene - - Slovenec Slovenka - Slovene-women - - Slovenka Slovenija - Slovenia - Slowenien, n - Slovenija malen - small - - majhen smijati se - smile - - smehljati se dim - smoke - - dim zmija - snake - - kača hrkati - snore - - smrčati snijeg - snow - - sneg sapun - soap - - milo nogomet - soccer - - nogomet zijevati - yawn - - zehati godina - year - - leto žut - yellow - - rumen da - yes - - da juče - yesterday - - včeraj ti - you - - ti mlad - young - - mlad tvoj - your - - tvoj vaš - your - - vaš kratka čarapa - sock - - kratka nogavica tlo - soil - - tla vojnik - soldier - - vojak razriješiti - solve - - razvozlati sin - son - - sin pjesma - song - - pesem žalostan - sorry - - žalosten duša - soul - - duša zvuk - sound - Schall, m - zvok juha - soup - - juha kiseo - sour - - kisel izvor - source - - izvor jug - south - - jug svemir - space - - vesolje svemirski brod - spaceship - - vesoljska ladja prostran - spacious - - prostran govoriti - speak - - govoriti koplje - spear - - kopje govor - speech - - govor potrošiti - spend - - potrošiti začin - spice - - začimba pauk - spider - - pajek kašika - spoon - - žlica proljeće - spring - Federung - pomlad kvadrat - square - - kvadrat stepenice - stairs - - stopnišče kiosk - stall - - stojnica pečat - stamp - - žig mirovati - stand - - stati zvijezda - star - - zvezda krasti - steal - - krasti stablo - stem - - steblo ljepljiv - sticky - - lepljiv kamen - stone - - kamen zaustaviti - stop - - ustaviti oluja - storm - - nevihta peč - stove - - peč ravan - straight - - raven ulica - street - - ulica rastegniti - stretch - - raztegniti konopac - string - - vrvica svući (se) - strip - - sleči (se) snažan - strong - - močen student - student - - študent glup - stupid - - neumen podmornica - submarine - - podmornica oduzimanje - substraction - - odštevanje uspjeh - success - - uspeh šećer - sugar - - sladkor ljeto - summer - - poletje sunce - sun - - sonce superioran - superior - - več vreden večera - supper - - večerja podupirati - support - unterstützen - podpirati lastavica - swallow - - lastovka proždirati - swallow - - požirati sladak - sweet - - sladek plivati - swim - - plavati mač - sword - - meč sto - table - - miza rep - tail - - rep uzeti - take - - vzeti visok - tall - - visok ukroćen - tame - - ukročen strojarnica - tannery - - strojarna porez - tax - - davek čaj - tea - - čaj učiti - teach - - učiti učitelj - teacher - - učitelj televizija - television - - televizija telefon - telephone - - telefon narav - temper - - temperament tempel - tempel - - tempelj deset - ten - - deset šator - tent - - šotor tekst - text - - tekst zahvaliti se - thank - - zahvaliti se torba za alat - wallet - - putnička torba - wallet - - novčanik - wallet - - ranac - wallet - - prosjačka torba - wallet - Portmonee, n - čemer - wallet - - oni tamo - that - - oni tam njihov - their - - njihov njih - them - - njih se - themselves - - se tamo - there - - tam lopov - thief - - tat treći - third - - tretji žedan - thirsty - - žejen ta - this - - ta trn - thorn - - bodica hiljadu - thousand - - tisoč nit - thread - - nit tri - three - - tri tri puta - thrice - - trikrat baciti - throw - - vreči ulaznica - ticket - - vstopnica plima i oseka - tide - - plima in oseka zavezati - tie - - zavezati tigar - tiger - - tiger tijesan - tight - - tesen keramička pločica - tile - - pečnica vrijeme - time - - čas šiljak - tip - - konica umoran - tired - - utrujen titula - title - - naslov danas - today - heute - danes krstasto razrezani - cross slit - - križno razrezani u - to - - v danas - today - - danes sutra - tomorrow - - jutri jezik - tongue - - jezik isto tako - too - - tudi zub - tooth - - zob vrh - top - - vrh kornjača - tortoise - - želva dotaći se - touch - - dotakniti se kula - tower - - stolp grad - town - - mesto igraćka - toy - - igrača voz - train - - vlak prevesti - translate - - prevesti transparentan - transparent - - prozoren putovati - travel - - potovati poslužavnik - tray - - pladenj drvo - tree - - drevo kretanje - trend - - gibanje istinit - true - - resničen tronožac - tripod - - trinožnik truba - trumpet - - trobenta tuka - turkey - - pura tunel - tunnel - - predor okrenuti - turn - - obrniti kornjača - turtle - - želva zub derač - tusk - - čekan dva puta - twice - - dvakrat dva - two - - dve ružan - ugly - - grd kišobran - umbrella - - dežnik razumjeti - understand - - razumeti donji veš - underwear - - spodnje perilo mokraća - urine - - urin nas - us - - nas upotrijebiti - use - - uporabiti bezuspješan - useless - - brezuspešen dolina - valley - - dolina povrće - vegetables - - povrtnina posuda - vessel - - posoda selo - village - - vas sirće - vinegar - - kis vulkan - volcano - - vulkan bljuvati - vomit - - bljuvati glasati - vote - - glasovati čekati - wait - - čakati probuditi (se) - wake - - zbuditi (se) šetati - walk - - hoditi zid - wall - - zid orah - walnut - - oreh željeti - want - - želeti rat - war - - vojna topao - warm - - topel prati - wash - - umiti zahod - washroom - - stranišče sat - watch - - ura voda - water - - voda val - wave - - val mi - we - - mi slab - weak - - slaboten oružje - weapon - - orožje nositi - wear - - nositi vrijeme - weather - - vreme vjenčanje - wedding - - poroka sedmica - week - - teden plakati - weep - - jokati vagati - weight - wiegen - tehtati dočekati - welcome - - sprejeti izvor - well - - izvir zapad - west - - zahod mokar - wet - - moker kit - whale - - kit što - what - - kaj pšenica - wheat - - pšenica točak - wheel - - kolo kolica sa jednim točkom - wheelbarrow - - samokolnica kad - when - - kdaj gdje - where - - kje brkovi - whiskers - - brki bijel - white - - bel ko - who - - kdo zašto - why - - zakaj zloban - wicked - - zloben žena - wife - - žena pobijediti - win - - zmagati vjetar - wind - - veter prozor - window - - okno vjetrobran - windshield - - vetrobran vino - wine - - vino krilo - wing - - krilo zima - winter - - zima telegram - wire - - brzojavka pametan - wise - - pameten željeti - wish - - želeti bez - without - - brez sa - with - - z bez - without - - brez svjedok - witness - - priča vuk - wolf - - vuk žena - woman - - žena divan - wonderful - - čudovit šuma - wood - - gozd vuna - wool - - volna riječ - word - - beseda rad - work - - delo crv - worm - - črv biti zabrinut - worry - - biti zaskrbljen zaviti - wrap - - oviti bora - wrinkle - - guba pisati - write - - pisati pisanje - writing - - pisanje svjetlosna zapreka - - Lichtschranke - svetlobna zapornica odrezak - - Abschnitt, - odrezek poglavlje - - Abschnitt, - poglavje formatiranje - - Formateinstellung, - nastavitev formata ugaono preusmjeravanje - - Eckumlenkung, - kotna preusmeritev obrezan - - beschnitten - obrezan prirast koraka - step range - Schrittweite, - prirastek koraka onemogućiti - disabled - - onemogočiti zagušenje - throttle - - zadušitev prgušni mjerač vremena - throttle timer - - dušilni merilnik časa prigušni ventil - throttle valve - - dušilni ventil direktan pristup memoriji - DMA-direct memory access - - neposreden dostop do pomnilnika upravljač - controller - - krmilnik raspodjela stupca - column split - - razdelitev stolpca skladišni medij - storage media - - hranilni medij memorijski uređaj - storage device - - pomnilniška naprava memorija - memory - - pomnilnik glavna memorija - main memory - - glavni pomnilnik glavna memorija - main storage - - glavni pomnilnik zamjena valjka - - Rollenwechsel - zamenjava valjčka radna svjetiljka - work lamp - - delovna svetilka sistemski administrator - system administrator - - sistemski skrbnik zaštićeni bezžični pristup - WI-FI protective access (WPA) - - zaščiteni brezžični dostop samopredstavljanje - self evaluation - - samopredstavitev polje diska - RAID - - diskovno polje osnovni ulazno-izlazni sistem - BIOS - - osnovni vhodno-izhodni sistem zadržavanje u glavnoj memoriji - caching - - predpomnenje razvrstavanje - quening - - razvrščanje sigurnost protiv skakanja - anti jump safety - - varnost proti poskoku - car toe gard - - kabinski predpasnik krhka ili puknuta - brittle or cracked - - krhka ali počena prilagodbeni vijak - adjusting screw - Stellschraube - prilagodni vijak - switch cam - - odmikač stikala utež za napetost - tension weight - - utež za napetost valoviti remen - undulated belt - - valoviti jermen uređaj koji sprječava uvijanje - anti-twist device - - naprava ki preprečuje vzvoj isteg remena - belt elongation - - raztezek jermena podložna ploča - base plate - - podložna plošča čiščenje - cleanliness - - čiščenje učvrščenja pristajanja - landing fixtures - - pritrditve pristajanja odgovarajuće - properly - - ustrezno krivljenja - tilt - - glatka krpa - lint-free cloth - - gladka krpa zatvarajući valjci - locking rollers - - zaporna valja zatvarajući uteg - closing weight - - zapiralna utež tačnost zaustavljanja - stopping accuracy - - natančnost ustavljanja mašinska oprema - hardware - - strojna oprema rasprava - discussion - - razprava objasnite - explain - - razložite da li ko zna - does someone know how - - ali kdo ve neka se učenici vježbaju - let participants practice - - naj udeleženci vadijo rad po grupama - group work - - delo po skupinah - guide shoe lining - - obloga vodilne čeljusti - splinters - - razcepi br. 7 - - signalizacija številka 7(kvazipridružena signalizacija v digitalnih omrežij) škrob - - Stärke - konopac za preskakanje - skipping rope - - kolebnica ljepljenje jezičaka - - Industriel Industrialscheneinleger - nepovezani graf - disconnected graph - - nepovezani graf trenutni snimak (tehnilogija koja omogućuje sigurnosno kopiranje u određenom trenutku) - snapshot - - trenutni posnetek (tehnologija ki omogoča varnostno kopiranje v določenem trenutku) signalizacijska poruka (signalizacijska informacija za upravljanje mrežom te sevisom) - signalling message - - signalizacijsko sporočilo (signalizacijska informacija za krmiljenje in upravljanje omrežja ter storitev) jednokratni upis (postupak, kod kojeg se korisnik jednom prijavi u centralni sistem i pristupa do grupe podsistema) - SSO-single sign-on - - enkratni vpis (postopek, pri katerem se uporabnik enkrat prujavi v centralni sistem in dostopa do množice podsistemov) napredni korisnik - adwanced user - - napredni uporabnik zahtjevniji korisnik - power user - - zahtevnejši uporabnik pritisni stremen - - Niederhaltebügel - pritiskivač - - Niederhaltebügel - ljepljenje jezičaka (kod paker mašina) - - Laschenbeleimung - raspršena tabela (struktura podataka, koja omogućuje vrlo efikasno umetanje i traženje ključeva) - hash table - - razpršena tabela ( podatkovna struktura, ki omogoča zelo učinkovito vstavljanje in iskanje ključev) izrabljivanje izvora (količina izvora za određeni zadatak izražena npr.

231

Leave a Reply